Profesor Irena Lipowicz zwróciła się w tej sprawie do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pismo otrzymał też UOKiK. Rzecznik przytacza w nim art. 105c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), który stanowi, że SOKiK może wyrazić zgodę na przeszukanie pomieszczeń przedsiębiorcy, wobec którego prowadzone jest dochodzenie. Na postanowienie to dziś nie przysługuje zażalenie.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 marca 2000 roku (sygn. akt K 1/99) stwierdził, że narusza konstytucję – a ściślej art. 78, który przewiduje możliwość zaskarżania postanowień wydanych w pierwszej instancji – sytuacja, „w której następczo w stosunku do wydanego orzeczenia lub decyzji administracyjnej pojawia się niemożność zaskarżenia rozstrzygnięcia w sądowym czy administracyjnym toku instancji”.