Zwolnieni z opłat

KRRiT przewidziała sytuacje zwolnienia z opłat abonamentowych niektórych osób.

Po dopełnieniu formalności w urzędzie pocztowym i złożeniu odpowiedniego wniosku, abonamentu nie muszą płacić osoby:

- zaliczane do I grupy inwalidów,

- całkowicie niezdolne do pracy,

- o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- całkowicie lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym,

- które ukończyły 75 lat,

- pobierające świadczenie pielęgnacyjne,

- pobierające rentę socjalną, np. z ZUS,

- niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę,

- niesłyszące z obustronnym upośledzeniem słuchu,

- niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

- które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzedzającym,

- spełniające kryteria dochodowe o przyznaniu świadczenia rodzinnego,

- które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, takich jak np. zasiłek stały, okresowy lub celowy,

- bezrobotne,

- z prawem do zasiłku przedemerytalnego,

- z prawem do świadczenia przedemerytalnego,

- inwalidzi wojenni i wojskowi,

- kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

- posiadające status członka rodziny po zmarłym kombatancie, który był inwalidą wojennym lub wojskowym.

Jak zarejestrować odbiornik

Zgodnie z wytycznymi KRRiT rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych dokonuje się w urzędach pocztowych w ciągu 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Dowodem zarejestrowania odbiornika są:

• wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych,

• zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych.

Same zaś opłaty abonamentowe wnosi się za pomocą:

• blankietów wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną,

• standardowych blankietów wpłat na rachunek bankowy, ogólnie dostępnych w placówkach pocztowych.

Abonament RTV można wpłacać we wszystkich placówkach pocztowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wpłat można także dokonywać w pozostałych instytucjach finansowych i przez internet.

Poczta Polska skontroluje

Kontrolę obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi Poczta Polska. Jak może wyglądać taka kontrola?

Kontroler przed wejściem do lokalu abonenta powinien przedstawić cel swojej wizyty, okazać upoważnienie podpisane przez kierownika jednostki Poczty Polskiej i legitymację służbową (na żądanie także dowód). Kontrole nie mogą odbywać się w dowolnych porach – zgodnie z ustawą przewidziany jest na to czas pomiędzy 8.00 a 20.00.

Jeśli nie zamierzamy kontrolera wpuścić do lokalu, wówczas powinien on odstąpić od kontroli i sporządzić protokół. Gdy zaś abonent nie życzy sobie wizyty kontrolera w swoim mieszkaniu – wystarczy, że przedstawi mu dowód zarejestrowania odbiorników.

Trybunał Konstytucyjny dokonał oceny regulacji dotyczących egzekucji opłat abonamentowych (wyrok z dnia 6 marca 2010 r., sygn. akt K 24/08). W opinii sędziów egzekucja nieuiszczonego abonamentu RTV jest prawnie możliwa, a wybór Poczty Polskiej jako podmiotu odpowiedzialnego za rejestrację odbiorników i egzekwowanie wpływów z abonamentu nie wywołuje zastrzeżeń.

Kary

Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty, czyli 559,50 zł w przypadku posiadania telewizora i 169,50 zł, gdy mamy tylko radio.

Co ciekawe, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych połowa wpływów powyższych opłat stanowi dochód wyznaczonego operatora, czyli Poczty Polskiej.

KRRiT we współpracy z Pocztą Polską, wysyła dłużnikom wezwania do zapłaty abonamentu. Jeśli mimo wszystko płatność nie zostanie uregulowana, wówczas dane abonenta mogą być przekazane do Krajowego Rejestru Długów. Pamiętajmy, że w przypadku, gdy okaże się, że abonent posiadający radio czy telewizor nie opłacał abonamentu, będzie musiał zapłacić zaległości sięgające nawet 5 lat wstecz.

Wzrosły wpływy uzyskiwane przez Pocztę Polską w wyniku ściągania zaległości abonamentowych, po akcji upomnień wysyłanych do abonentów zalegających z opłatami.

Warto jednak wiedzieć, że w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, KRRIT może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych wraz z odsetkami.

Jeśli zostanie stwierdzony przypadek używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzający kontrolę, wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Od takiej decyzji można się odwołać.