Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2005 r. nr 85, poz. 728 z późn. zm. – dalej u.o.a.) z płacenia abonamentu zwolnione są m.in. osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby bezrobotne i te, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy.
Problem jednak w tym, że u.o.a. w ust. 3 art. 4 uzależnia zwolnienie od opłat od złożenia w placówce pocztowej stosownego oświadczenia oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia. Taka redakcja przepisów – jak wskazują senatorowie – doprowadziła do sytuacji, gdy wobec osób przekonanych, że na mocy ustawy nie muszą płacić abonamentu, wszczęto jednak postępowania egzekucyjne. „W skali kraju w rachubę może wchodzić kilkaset tysięcy takich osób. Średnia zaległość z tytułu niepłacenia abonamentu bez odsetek wynosi 1400 złotych” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.
Przedstawiciele izby wyższej parlamentu chcą, aby umorzenie należnych, a nieuiszczonych opłat, dotyczyło zaległości powstałych w czasie obowiązywania u.o.a. (czyli od czerwca 2005 r.).
Uwagi do tej propozycji przedstawiło niedawno biuro legislacyjne Senatu, podkreślając, że ma ona jedynie charakter doraźny. „Wprowadzenie abolicji spowoduje jedynie umorzenie określonych należności do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy (...). Tym samym problem ten nadal pozostanie nierozwiązany, a zaistniała sytuacja, czyli liczne postępowania egzekucyjne wszczęte w stosunku do osób, które podlegają zwolnieniu, a które nie złożyły oświadczenia, może się powtórzyć” – podnosi Danuta Drypa, główny legislator biura legislacyjnego.
Jej zdaniem w tej sytuacji należałoby rozważyć zniesienie w ogóle obowiązku składania oświadczeń w przypadku niektórych, np. osób, które ukończyły 75 lat. Zapis taki powinien też zostać uzupełniony przepisami przejściowymi dotyczącymi umorzenia należnych, a nieuiszczonych opłat przez osoby, które nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków do skorzystania ze zwolnienia.
Etap legislacyjny
Projekt przed I czytaniem