Z wykonywaniem działalności gospodarczej łączy się odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem przez niego biznesu. Czy za takie zobowiązania może również ponosić odpowiedzialność małżonek przedsiębiorcy?
W przypadku przedsiębiorców pozostających w związku małżeńskim w praktyce często powstają problemy dotyczące ewentualnej odpowiedzialności ich współmałżonków za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem firmy. Otóż zakres odpowiedzialności współmałżonka uzależniony jest od tego, jak dane małżeństwo uregulowało prawnie stosunki majątkowe w swoim związku.
Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na ustanowienie umownej rozdzielności majątkowej, to wówczas sytuacja jest jednoznaczna. Każdy z małżonków odpowiada bowiem oddzielnym majątkiem jedynie za własne zobowiązania. W konsekwencji nie ponosi on odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka.
Istnienie rozdzielności majątkowej nie stoi jednak na przeszkodzie prowadzeniu przez wierzyciela egzekucji z przedmiotów, które objęte byłyby wspólnością majątkową obojga małżonków, gdyby nie zawarto umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową. W takiej sytuacji małżonkowie mogą bronić się przeciwko tak prowadzonej egzekucji, jeżeli wierzyciel wiedział o zawarciu między nimi umowy majątkowej i ustanowionej rozdzielności.
Pewne trudności natomiast pojawiają się w przypadku obowiązywania między małżonkami ustawowego ustroju wspólności majątkowej. A właśnie taki model stosunków majątkowych między małżonkami jest w praktyce najpowszechniejszy. W tej sytuacji małżonkowie posiadają majątek wspólny obejmujący przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa, przy tym każdy z nich posiada także majątek osobisty.
To daje wierzycielowi przedsiębiorcy większe możliwości dochodzenia swoich wierzytelności. Są one jednak uzależnione od tego, czy przedsiębiorca zaciągnął zobowiązanie bez zgody swojego współmałżonka czy też za jego zgodą. W tym drugim przypadku wierzyciel może domagać się spłaty długów m.in. także z majątku wspólnego obojga małżonków.