W rodzinie państwa Wandy i Andrzeja P. wszystko się układało dobrze aż do chwili, kiedy pan Andrzej zrezygnował z pracy i założył firmę. – Mąż prowadzi działalność już dwa lata, ale w zasadzie generuje ona wyłącznie straty.

Zadłuża się, doszło do tego, że sprzedaje rzeczy będące naszym wspólnym dobrem, żeby ratować firmę – pisze pani Wanda. W związku z tą sytuacją nasza czytelniczka podjęła decyzję o sporządzeniu intercyzy i doprowadzeniu do rozdzielności majątkowej z mężem.

– Chciałabym zachować dla siebie i dla dzieci to, czego sama się dorobię. Niestety mąż odmawia wizyty u notariusza i sporządzenia intercyzy. Czy mogę w takiej sytuacji zadecydować o rozdzielności majątkowej samodzielnie, bez zgody męża? Czy notariusz sporządzi intercyzę? – pyta pani Wanda

Niestety nie. Nie jest możliwe sporządzenie umowy o rozdzielności majątkowej między małżonkami na wyłączne żądanie żony (albo męża).

Notariusz sporządzi ją jedynie wtedy, gdy oboje wyrażą na to zgodę i dobrowolnie podpiszą dokument. Nie wystarczy decyzja jednego z małżonków, nawet jeśli konieczność wprowadzenia rozdzielności majątkowej jest uzasadniona, tak jak w sytuacji naszej czytelniczki.

Małżonkowie, którzy decydują się na sporządzenie intercyzy, powinni zabrać do rejenta dowody osobiste i skrócone akty małżeństwa. Żadna ze stron nie może być ubezwłasnowolniona, oboje muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Dokument powinien mieć formę aktu notarialnego. Umowa zawarta w inny sposób nie będzie ważna.

Gdy małżonkowie decydują się na sporządzenie intercyzy kilka lat po ślubie, wszystko, czego się dorobili do momentu jej podpisania, wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Z chwilą zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej każdy z nich pomnaża swój własny dorobek i ma pełną swobodę dysponowania nim. Sam również odpowiada przed wierzycielami za zaciągnięte przez siebie zobowiązania.

Intercyza nie wiąże jednak na całe życie. W każdej chwili można zmienić treść umowy bądź w dowolnym czasie ją rozwiązać, również za obopólną zgodą małżonków i również w formie aktu notarialnego. Jeżeli umowa ulegnie rozwiązaniu, znowu powstanie między małżonkami wspólność ustawowa.

Intercyzę można zawrzeć również przed ślubem. Po zawarciu związku małżeńskiego nie powstanie wówczas ustawowa wspólność majątkowa i małżonkowie nie dorobią się wspólnego majątku. Intercyza przedmałżeńska nabiera ważności dopiero w dniu zawarcia ślubu, a nie w momencie jej podpisania.

Podstawa prawna
Art. 47–51 ustawa z 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).