Intercyza nie wiąże na całe życie. W każdej chwili można zmienić treść umowy bądź w dowolnym czasie ją rozwiązać, również za obopólną zgodą małżonków i również w formie aktu notarialnego. Jeżeli umowa ulegnie rozwiązaniu, znowu powstanie między małżonkami wspólność ustawowa.
W rodzinie państwa Wandy i Andrzeja P. wszystko się układało dobrze aż do chwili, kiedy pan Andrzej zrezygnował z pracy i założył firmę. – Mąż prowadzi działalność już dwa lata, ale w zasadzie generuje ona wyłącznie straty.
Zadłuża się, doszło do tego, że sprzedaje rzeczy będące naszym wspólnym dobrem, żeby ratować firmę – pisze pani Wanda. W związku z tą sytuacją nasza czytelniczka podjęła decyzję o sporządzeniu intercyzy i doprowadzeniu do rozdzielności majątkowej z mężem.
– Chciałabym zachować dla siebie i dla dzieci to, czego sama się dorobię. Niestety mąż odmawia wizyty u notariusza i sporządzenia intercyzy. Czy mogę w takiej sytuacji zadecydować o rozdzielności majątkowej samodzielnie, bez zgody męża? Czy notariusz sporządzi intercyzę? – pyta pani Wanda
Niestety nie. Nie jest możliwe sporządzenie umowy o rozdzielności majątkowej między małżonkami na wyłączne żądanie żony (albo męża).
Notariusz sporządzi ją jedynie wtedy, gdy oboje wyrażą na to zgodę i dobrowolnie podpiszą dokument. Nie wystarczy decyzja jednego z małżonków, nawet jeśli konieczność wprowadzenia rozdzielności majątkowej jest uzasadniona, tak jak w sytuacji naszej czytelniczki.
Małżonkowie, którzy decydują się na sporządzenie intercyzy, powinni zabrać do rejenta dowody osobiste i skrócone akty małżeństwa. Żadna ze stron nie może być ubezwłasnowolniona, oboje muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Dokument powinien mieć formę aktu notarialnego. Umowa zawarta w inny sposób nie będzie ważna.
Gdy małżonkowie decydują się na sporządzenie intercyzy kilka lat po ślubie, wszystko, czego się dorobili do momentu jej podpisania, wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Z chwilą zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej każdy z nich pomnaża swój własny dorobek i ma pełną swobodę dysponowania nim. Sam również odpowiada przed wierzycielami za zaciągnięte przez siebie zobowiązania.
Intercyza nie wiąże jednak na całe życie. W każdej chwili można zmienić treść umowy bądź w dowolnym czasie ją rozwiązać, również za obopólną zgodą małżonków i również w formie aktu notarialnego. Jeżeli umowa ulegnie rozwiązaniu, znowu powstanie między małżonkami wspólność ustawowa.
Intercyzę można zawrzeć również przed ślubem. Po zawarciu związku małżeńskiego nie powstanie wówczas ustawowa wspólność majątkowa i małżonkowie nie dorobią się wspólnego majątku. Intercyza przedmałżeńska nabiera ważności dopiero w dniu zawarcia ślubu, a nie w momencie jej podpisania.

Podstawa prawna
Art. 47–51 ustawa z 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).Lech Obara, radca prawny, Kancelaria Lech Obara i Współpracownicy
Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, na mocy której wyłączono wspólność majątkową małżeńską (intercyzy), wpływa na odpowiedzialność małżonka za długi drugiego z nich.
Zgodnie z art. 41 par. 3 k.r.o., jeżeli wierzytelność jednego z małżonków dotyczy majątku osobistego tego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego małżonka, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich lub własności przemysłowej.
Oznacza to, iż w przypadku gdy małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego, czyli podpisali intercyzę przed zawarciem związku małżeńskiego, wierzyciel jednego z małżonków nie może domagać się zaspokojenia z żadnego składnika majątku drugiego z małżonków.
Jeżeli jednak małżonkowie zawarli umowę małżeńską już w czasie trwania małżeństwa i w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej powstała wierzytelność, wówczas znaczenie ma wyrażenie zgody na daną czynność przez współmałżonka.
Jeżeli bowiem małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.
Bez znaczenia będzie przy tym, że małżonkowie następnie wyłączyli wspólność ustawową małżeńską. Taka umowa w stosunku do wierzyciela będzie bezskuteczna.