Senatorowie chcą wprowadzić możliwość wniesienia skargi do sądu na postanowienia organu wyborczego we wszystkich wyborach. Dotyczyć to ma rozstrzygnięć co do odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, rejestracji listy w całości lub poszczególnych kandydatów, skreślenia z listy kandydata oraz unieważnienia zarejestrowanej listy.
Senacka komisja ustawodawcza przedstawiła więc projekt nowelizacji ustawy – Kodeks wyborczy, który obejmuje te zmiany.
Celem projektu jest dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2012 r. (sygn. akt K 14/12). TK uznał wówczas, że art. 218 par. 2 zdanie drugie kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 ze zm.) jest niezgodny z ustawą zasadniczą. W wyborach do Sejmu listy kandydatów w okręgach zgłaszane przez komitety są rejestrowane przez okręgowe komisje wyborcze. Komisja może jednak odmówić rejestracji listy, gdy ma zastrzeżenia co do liczby podpisów lub ich wiarygodności, a także gdy wystąpią inne wady (kandydat nie ma prawa wybieralności, zbyt mała lub zbyt duża jest liczba kandydatów na liście). Problem polega na tym, że w razie odmowy zarejestrowania listy można się odwołać jedynie do Państwowej Komisji Wyborczej. Od jej postanowienia nie przysługuje już odwołanie do sądu. Zgodnie z wyrokiem TK musi to ulec zmianie, bo narusza konstytucję.