Szef prokuratury przechodzący w stan spoczynku albo przeniesiony na inne stanowisko w prokuraturze nie ma już prawa do pobierania dodatku funkcyjnego – orzekł Sąd Najwyższy.
Edward Zalewski był w latach 2009–2010 szefem Prokuratury Krajowej. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosiło wówczas 18 tys. zł i obejmowało dodatek funkcyjny w wysokości 3 tys. zł.
Kiedy Prokuraturę Krajową zlikwidowano, w jej miejsce powołano generalną, na której czele stanął Andrzej Seremet. Zawiadomił Zalewskiego o przeniesieniu na stanowisko prokuratora prokuratury apelacyjnej. Ten sprzeciwił się zesłaniu, wobec czego z mocy prawa przeszedł w stan spoczynku. Seremet ustalił wtedy jego wynagrodzenie na 15 tys. zł. Nie doliczył mu bowiem dodatku funkcyjnego. Na tym tle powstał spór.

Składniki uposażenia

Do prokuratorów w zakresie wynagrodzenia stosuje się odpowiednio przepisy o wynagrodzeniu sędziów. Zgodnie zaś z art. 100 par. 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 ze zm.) sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych, przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 65 lat uposażenie „w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku”. I właśnie to określenie stało się przedmiotem sporu.
Zalewski uważał, że w tym pojęciu mieszczą się wszystkie składniki wynagrodzenia, zaś Prokuratura Generalna była zdania, że chodzi tu jedynie o pensję zasadniczą oraz dodatek za wysługę lat. Spór trafił do sądu. Obie instancje przyznały rację stronie pozwanej. Prokurator wniósł więc skargę kasacyjną.

Stanowisko, nie funkcja

SN oddalił ją. Wyjaśnił, że od zajmowania stanowiska należy odróżnić pełnienie określonych funkcji. Są nimi np.: kierownik komórki organizacyjnej w prokuraturze, prokurator apelacyjny, okręgowy, rejonowy czy ich zastępca.
Punktem odniesienia dla sposobu ustalenia uposażenia spoczynkowego jest pensja pobierana na ostatnio zajmowanym stanowisku, nie zaś w związku z dotychczas pełnioną funkcją. Uprawnienie prokuratora Zalewskiego do dodatku wynikało więc z bycia prokuratorem krajowym. Gdyby jednak zgodził się na przeniesienie na stanowisko w prokuraturze apelacyjnej, to również nie byłby uprawniony do pobierania dodatku funkcyjnego. Nie podlega on zatem wliczeniu do uposażenia należnego w stanie spoczynku.

ORZECZNICTWO
Wyrok SN z 30 października 2012 r., sygn. akt II PK 70/12.