Firmy startujące w przetargach mają przekazywać dużo bardziej szczegółowe informacje niż dzisiaj – zakłada projekt nowego aktu wykonawczego.
Chodzi o najbardziej kluczowe dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumentu mogą być składane. Duże zmiany zaszłyby w sposobie potwierdzania doświadczenia.
Dzisiaj organizatorzy przetargów mogą żądać od firm wykazu zrealizowanych prac, ale tylko „w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia”. Tego ostatniego sformułowania zabraknie w nowym rozporządzeniu.