Organizator przetargu nie może wymagać od firm, by na własną rękę zdobywały informacje niezbędne do przygotowania i skalkulowania oferty – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Przedsiębiorco, dowiedz się sam

Sprawa dotyczyła przetargu na stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego dla szpitala w Białogardzie. Jednym z podstawowych wymagań stawianych w specyfikacji było zapewnienie pełnej integracji z już posiadanym systemem szpitalnym. Tyle że specyfikacja nie precyzowała, na czym ta integracja ma polegać, ani nie podawała cech dotychczas używanego przez placówkę oprogramowania. Zobowiązywała natomiast wykonawców do uzyskania tych informacji od jego producenta.
Firma, która odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej, podkreśliła, że bez doprecyzowania specyfikacji nie jest w stanie przygotować oferty.

Specyfikacja i ogłoszenie o zamówieniu muszą być precyzyjne

– Zapis dotyczący pełnej integracji jednoznacznie faworyzuje producenta systemu już wdrożonego i ogranicza możliwość uzyskania zamówienia przez innych wykonawców, którzy nie znają obecnego systemu. Zamawiający nie przedstawił żadnych danych ani informacji go opisujących – przekonywali podczas rozprawy jej przedstawiciele.

Informacje zdawkowe i lakoniczne

Skład orzekający zgodził się z tą argumentacją i nakazał uszczegółowienie specyfikacji.
– Specyfikacja i ogłoszenie o zamówieniu to podstawowe dokumenty w postępowaniu. To na ich podstawie wykonawcy przygotowują składane następnie oferty. Są to dokumenty wiążące dla wykonawców, dlatego też powinny być precyzyjne i czytelne, a postanowienia tych dokumentów nie mogą stwarzać wykonawcom problemu z ich rozumieniem – uzasadniła wyrok przewodnicząca składu orzekającego Justyna Zomkowska.
Odnosząc tę ogólną konstatację do rozpoznawanej sprawy, zauważyła, że informacje na temat używanego systemu są zdawkowe i lakoniczne w przeciwieństwie do bardzo rozbudowanego bloku dotyczącego zamawianego oprogramowania. Za bezprawny uznała także wymóg, aby to zwycięski wykonawca sam uzyskał od producenta dotychczasowego systemu potrzebne dane.
– Wszelkie niezbędne informacje umożliwiające oszacowanie kosztu wykonania zamówienia powinien dostarczyć zamawiający, ponieważ to on odpowiada za opis przedmiotu zamówienia. Przerzucanie tego obowiązku na wykonawcę może rodzić duże trudności z uwagi na specyfikę rynku zamówień informatycznych i dużą konkurencję wśród firm z tej branży – zaznaczyła przewodnicząca.
KIO zobowiązała szpital do uzupełnienia specyfikacji o wiele dodatkowych informacji. Ma z nich wynikać, co zostanie uznane za pełną integrację. Zamawiający musi też udostępnić pełną dokumentację dotychczasowego systemu. Co więcej, do wzoru umowy ma wpisać zapewnienie, że na własny koszt udzieli wykonawcy niezbędnej pomocy w celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji od producenta tego oprogramowania, które okażą się konieczne do przeprowadzenia integracji.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 2053/12.