Od osoby składającej wniosek o udzielenie informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego ani nawet faktycznego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Małżeństwo S. domagało się od operatora energetycznego wydania kserokopii decyzji stanowiących podstawę lokalizacji i budowy linii energetycznych przebiegających przez nieruchomość małżonków. Spółka odmówiła. Uznała bowiem, że żądane dokumenty są objęte wewnętrzną tajemnicą firmy.
Wnioskodawcy wnieśli więc skargę do sądu. Wskazywali, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.), zobowiązanymi do udostępniania informacji, oprócz władz publicznych, są również inne podmioty wykonujące zadania publiczne.
Operator argumentował jednak, że małżonkowie S. opierali swoje żądania na dbałości o interes prywatny. Świadczy to jego zdaniem bądź o zamiarze nadużycia ustawy w prywatnym interesie, bądź o braku podstaw do jej zastosowania.

Od wnioskodawcy nie należy żądać wykazania interesu prawnego ani faktycznego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu umorzył postępowanie. Okazało się bowiem, że operator na krótko przed dniem rozpoznana skargi udzielił informacji wnioskodawcom. Sąd wyjaśnił jednak, że każda informacja o sprawach publicznych podlega udostępnieniu. W szczególności dotyczy to treści i postaci dokumentów urzędowych, a zwłaszcza aktów administracyjnych oraz innych rozstrzygnięć.
Informacją publiczną są bowiem wiadomości dotyczące faktów zarówno wytworzone przez władzę publiczną lub inny podmiot wykonujący funkcje publiczne, jak i jedynie skierowane do tych podmiotów.
WSA wskazał, że żądane dokumenty posiadały status informacji publicznej. Dotyczyły bowiem treści decyzji administracyjnych, odnoszących się do przedsiębiorstwa energetycznego. Spółka zaś, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy, wykonuje zadania publiczne. Sąd wyjaśnił, że zakres pojęcia „zadania publiczne” jest szerszy od zakresu nazwy „zadania władzy publicznej”. Zadania publiczne mogą być bowiem wykonywane także przez podmioty niemające statusu władzy publicznej.
Reasumując, sąd podkreślił, że w zasadzie każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, a od wnioskodawcy nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub choćby faktycznego.

ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 6 marca 2013 r., sygn. akt IV SAB/Po 99/12