Uzasadnienie

Sąd Najwyższy oddalił skargę. Wskazał, że zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy przyjęły, że dla wypełnienia przesłanki nielegalnego poboru energii musi istnieć zbieżność czasowa między ingerencją w system pomiarowy a pobieraniem energii polegająca na tym, że ingerencja ta następuje w okresie po zamontowaniu licznika u odbiorcy.

Podnoszona w skardze okoliczność, że ingerencja w system pomiarowy nastąpiła jeszcze przed zamontowaniem licznika u pozwanego, nie dotyczy wykładni art. 3 pkt 18 prawa energetycznego, lecz podstawy faktycznej zaskarżonego wyroku sądu okręgowego, a oparty na nim zarzut nie może być skuteczny.

Inne rozstrzygnięcia dotyczące nielegalnego poboru energii
● Przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć odbiorcę energii elektrycznej opłatami określonymi w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne tylko wtedy, gdy taka energia została rzeczywiście pobrana (uchwała Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2009 r., sygn. akt III CZP 107/09).
● W wypadku nielegalnego pobierania energii przedsiębiorstwo energetyczne ma do wyboru dwie możliwości: pobranie opłaty w wysokości określonej w taryfach za nielegalnie pobraną energię albo dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2006 r., sygn. akt K 37/04).

Podstawą skargi o stwierdzenie niezgodności prawem prawomocnego orzeczenia nie mogą być bowiem zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Wniesiona skarga nie została oparta na dopuszczalnych zarzutach naruszenia przepisów normujących postępowanie dowodowe (z wyjątkiem dotyczących oceny dowodów), a także innych przepisów postępowania, które miały wpływ na wynik postępowania dowodowego i ustalenie faktów powodujących niezgodność wyroku z prawem.

Ponadto skarżący nie podnosi zarzutu braku, z uwagi na wymagania art. 328 par. 2 k.p.c., w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku w zakresie dotyczącym oceny dowodów. SN rozpoznając zarzuty naruszenia prawa materialnego jest zaś związany ustalonym w sprawie stanem faktycznym.

Uznanie przez sąd okręgowy za wykazaną przez stronę powodową spornej okoliczności, że licznik w momencie zamontowania u pozwanego był sprawny i nieuszkodzony jest równoznaczne z wypełnieniem przez powoda obciążającej go – stosownie do art. 6 k.c. – powinności udowodnienia tej okoliczności.

Wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2012 r., sygn. akt II CNP 24/12.