Jestem właścicielem części nieruchomości, właścicielem drugiej jest mój ojciec, z którym podpisałem umowę dzierżawy jego części. Na działce stoją budynki, które są wynajmowane. – pisze pan Krzysztof. Umowy najmu podpisał nasz czytelnik, natomiast umowa na dostawę energii elektrycznej została zawarta z jego ojcem.
– Ojciec jest osobą niestabilną emocjonalnie, leczył się z tego powodu. Co jakiś czas straszy mnie, że nie będzie płacił rachunków, mimo że najemcy płacą mu za zużytą energię. Odmawia też przepisania umowy na mnie. Byłem w zakładzie energetycznym, ale nie zgodzili się na przepisanie umowy, mimo że okazałem wyciąg z ksiąg wieczystych, że jestem współwłaścicielem nieruchomości. Jakie mam wyjście? – pyta nasz czytelnik.
Z uwagi na to, że ojciec pana Krzysztofa jest stroną umowy o dostarczenie energii elektrycznej, to on ma obowiązek opłacać rachunki za prąd.
Jeśli pan Krzysztof chce, aby zakład energetyczny zawarł umowę z nim, powinien złożyć wniosek o zmianę warunków przyłączenia do dostaw energii (każdy zakład energetyczny ma wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia). Do wniosku powinien dołączyć dokumenty poświadczające, że jest współwłaścicielem nieruchomości.
Zakład energetyczny nie może odmówić zmiany warunków przyłączenia, jeżeli są spełnione wymogi formalne, czyli został złożony wniosek w tej sprawie oraz zainteresowana osoba udowodniła, że jest np. właścicielem nieruchomości lub jak w przypadku pana Krzysztofa – współwłaścicielem.
Czas, w jakim dostawca energii wyda warunki przyłączenia może wynosić od 14 do 90 dni i jest uzależniony od grupy przyłączeniowej, do jakiej będzie należał nasz czytelnik. W zależności od niej zostanie też wyliczona wysokość opłaty za przyłączenie.
Pan Krzysztof ma jeszcze jedno wyjście – może zachować bierność i poczekać na rozwój wypadków. Jeżeli ojciec nie będzie opłacał rachunków za prąd, zakład energetyczny wstrzyma dostawę energii i umowa zostanie rozwiązana.
W takim przypadku nasz czytelnik będzie mógł podpisać nową umowę o dostawę energii elektrycznej, już na swoje nazwisko.
Aleksander Stal, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego we Wrocławiu
Dostawcy energii elektrycznej zasadniczo nie angażują się w spory pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, posiadaczami (osobami, które dysponują rzeczą tak jak właściciel) a właścicielami nieruchomości, dotyczące kwestii związanych z korzystaniem z przysługujących im praw i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporów nie wyrażają zgody na wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do obiektu na wniosek właściciela nieruchomości na zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z właścicielem nieruchomości w sytuacji, gdy jest już dostarczana.
Jeżeli na nieruchomości znajduje się kilka budynków lub wydzielonych lokali, należy wystąpić do właściwego dystrybutora energii elektrycznej z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Wniosek musi zawierać między innymi oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty na okoliczność posiadania tytułu prawnego do tych nieruchomości (w konkretnym przypadku akt notarialny, odpis z ksiąg wieczystych oraz kopię umowy dzierżawy).
Trzeba się liczyć z tym, że dystrybutor energii elektrycznej obciąży wnioskodawcę opłatą za przyłączenie do sieci. Poza tym wymagane będzie odpowiednie przystosowanie wewnętrznej instalacji zasilającej.
Jeżeli ojciec również jest odbiorcą energii elektrycznej, najprostszym wyjściem w sytuacji jest założenie dla niego podlicznika. W obecnym stanie faktycznym opłaty z tytułu zawartej umowy z przedsiębiorstwem przesyłowym obciążają jedynie ojca jako stronę umowy o dostarczanie i sprzedaż energii. Brak zapłaty powyżej 45 dni spowoduje wstrzymanie dostaw energii oraz wypowiedzenie umowy. Wówczas syn może wystąpić do przedsiębiorstwa przesyłowego z wnioskiem o zawarcie nowej umowy.
Na podstawie art. 545 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego pan Krzysztof znajduje się w kręgu osób uprawnionych do skierowania wniosku do właściwego sądu rejonowego o ubezwłasnowolnienie ojca. Podstawą do ubezwłasnowolnienia całkowitego jest brak zdolności do pokierowania swoim zachowaniem m.in. z powodu choroby psychicznej (art. 13 par. 1 kodeksu cywilnego).
Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie ma zdolności do czynności prawnych, a czynność prawna dokonana przez nią jest nieważna, chyba że należy do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
Jednak sama odmowa przepisania umowy o dostawę energii elektrycznej nie jest okolicznością uzasadniającą nawet częściowe ubezwłasnowolnienie.

Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z 4 maja 1997 r. (Dz.U. nr 93, poz. 623 z późn. zm.).