Pan Wiesław korzystał z prądu bez zawarcia umowy. Przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii do domu pana Wiesława dopiero po przeprowadzeniu kontroli.
Przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostawę, jeśli instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska albo gdy nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. Za nielegalne pobieranie energii uznawane jest pobieranie energii bez zawarcia umowy albo z pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego. W tym przypadku wstrzymanie dostaw energii musi być poprzedzone kontrolą przeprowadzoną przez przedsiębiorstwo.
Zgodnie z kodeksem karnym kradzież energii elektrycznej traktowana jest ja- ko przestępstwo przeciwko mieniu, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Nieuiszczenie opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej nie jest podstawą do wstrzymania przez przedsiębiorstwo dostaw paliw czy energii. Zgodnie ze stanowiskiem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przepisy ustawy – Prawo energetyczne nie jest podstawą do krótkotrwałych wyłączeń dostaw w celu zmuszenia odbiorcy do zapłaty zaległych należności. Takie praktyki przedsiębiorstw energetycznych zostały uznane za niedopuszczalne i stanowiące nadużycie prawa.
Ustawa – Prawo energetyczne daje możliwość wstrzymania dostaw, gdy odbiorca zalega z zapłatą, zwłoka wynosi co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności, odbiorca został uprzedzony na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy, a przedsiębiorstwo wyznaczyło odbiorcy dodatkowy dwutygodniowy termin do zapłaty.
Jeśli odbiorca rozpoczął procedurę reklamacyjną w związku z otrzymanym rozliczeniem za energię, gaz bądź ciepło i uiszcza opłatę jedynie w kwocie, jaka jego zdaniem odpowiada rzeczywistemu zużyciu energii, to nie powoduje to przerwania biegu terminu płatności. Z związku z tym odbiorcy są narażeni na możliwość wstrzymania dostaw.
Gdy odbiorca otrzyma zawiadomienie o zaległości w opłacaniu bieżących rachunków, najlepiej żeby je zapłacił w terminie. Jeśli dostawy zostały już wstrzymane, należy niezwłocznie opłacić zaległy rachunek i powiadomić o tym przedsiębiorstwo. Wznowienie dostawy energii lub gazu będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty – jej wysokość określana jest w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego.
Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania.
PRZYKŁAD
Spór rozstrzygnie prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Jeśli przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymało dostawę energii, gazu czy ciepła z nieuzasadnionej przyczyny, np. jeśli odbiorca miał uregulowane wszystkie rachunki w terminie, można zgłosić taką sprawę do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Z wnioskiem o rozpoznanie powstałego sporu należy wystąpić do właściwego miejscowego oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki.
Podstawa prawna
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54, poz. 348).