Państwa członkowskie muszą zapewnić, że stężenie w powietrzu pyłu o cząsteczkach nie większych niż 10 mikrometrów nie przekroczy dopuszczalnych wartości. Mają przy tym obowiązek informowania Komisji Europejskiej o przypadkach, w których ich progowe wartości zostaną przekroczone.
Inaczej mogą zostać ukarane, tak jak Portugalia, która nie zagwarantowała, by w kilku jej aglomeracjach – Bragi, Porto i Lizbony – nie pojawiły się wyższe niż dopuszczalne wartości zanieczyszczeń. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził na wniosek KE, że Portugalia uchybiła zobowiązaniom członka Wspólnoty.
Portugalia w korespondencji z Komisją parokrotnie przyznała bowiem, że chociaż w wydzielonych m.in. dla celów unijnej sprawozdawczości strefach odnotowała przekroczenie wartości pyłów, to jednak wniosła o odroczenie terminów realizacji docelowego stanu. Komisja oddaliła jednak wniosek i sprawozdanie roczne i skierowała do Portugalii dokument uznawany za przedprocesowy, czyli uzasadnioną opinię.