Nieważność testamentu

Kodeks cywilny szczegółowo określa sytuacje, kiedy sporządzony przez spadkodawcę testament uznać można za nieważny.

Spadkodawca – przyczyna nieważności

Przepisy prawa stanowią, że testament może sporządzić jedynie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. W tym wypadku więc można uznać, że testament ważny w świetle prawa sporządzi osoba, która jest pełnoletnia albo w ramach wyjątku – osoba małoletnia, która zawarła związek małżeński.

Testament nie będzie uznany za ważny, jeśli sporządzi go osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo, a także ta, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Podobnie testament będzie nieważny w momencie, gdy sporządzi go nie spadkodawca, a jego przedstawiciel.

Wady oświadczenia woli spadkodawcy

Według art. 945 k.c. testament jest nieważny, jeśli został sporządzony:

• W stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.
W tym wypadku mogą to być np. stany trwałe: choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, albo stany przemijające: upojenie alkoholowe, pozostawanie pod hipnozą albo pod wpływem środków odurzających.

• Pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści.

• Pod wpływem groźby.

Warto dodać, że osoby, które grożą spadkodawcy, chcąc wymusić na nim określoną treść testamentu – w świetle prawa uznane są również za niegodne dziedziczenia.
Na nieważność testamentu z powodu którejś z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie trzech lat od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku.

Typowe błędy wpływające na nieważność testamentu

Do najczęstszych przyczyn uznania nieważności testamentu należą:

• Nie zachowanie odpowiedniej formy sporządzania testamentu.

Jeśli np. chcemy wyrazić swoją wolę w testamencie holograficznym, wówczas musimy w całości napisać go pismem ręcznym i opatrzyć datą i podpisem (jeśli zaś napiszemy tekst na maszynie albo komputerze – testament będzie nieważny).

• Sporządzenie testamentu z inną osobą.

Ten błąd najczęściej dotyczy małżonków, którzy sporządzają jeden testament we wspólnym imieniu. Tymczasem przepisy jasno wskazują, że testament jest rozporządzeniem tylko jednego spadkodawcy.

• Wygaśnięcie testamentu szczególnego.

Testament szczególny, np. ustny czy podróżny, traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu (art. 955 k.c.).

• Terminy i warunki

W niektórych testamentach spadkodawca określa swoją wolę za pomocą warunków i terminów – w świetle prawa zaś powoływanie spadkobiercy testamentowego nie jest ważne w takich przypadkach (w przeciwieństwie do zapisów, które mogą być uczynione pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu).

• Świadkowie

Testament zwykły allograficzny (czyli ustne oświadczenie woli spisane w formie protokołu w obecności świadków i podpisane przez nich) i testamenty szczególne: ustny, podróżny i wojskowy muszą zostać sporządzone przy świadkach. Świadkowie jednak muszą spełniać określone kryteria wyznaczone przez przepisy prawa.

Testament będzie uznany za nieważny, jeśli świadek:

- nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;

- jest niewidomy, głuchy lub niemy;

- nie może czytać i pisać;

- nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;

- został skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Kodeks reguluje także sytuacje, gdy świadkiem jest osoba, dla której w testamencie zostały przewidziane jakieś korzyści, a także małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 957§2 k.c. cały testament jest ważny z wyjątkiem postanowień, które przysparzają korzyści tej osobie (chyba, że z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament).

Jak widać na podstawie powyższych przykładów – jest bardzo dużo możliwości popełnienia błędów, które mogą być podstawą do unieważnienia sporządzonego testamentu.

Z tego też powodu rozporządzanie własnym majątkiem na wypadek śmierci należy do czynności, które warto wykonać, opierając się na wnikliwej analizie przepisów prawa, albo skorzystać z profesjonalnej pomocy w kancelarii prawnej – wówczas będziemy mieli pewność, że majątek trafi do wskazanych przez nas osób.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami)