Kto może sporządzić testament

Kodeks cywilny dokładnie określa granice tego, kto może sporządzić ważny testament. Przede wszystkim osoba, która sporządza testament musi dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych, a więc musi być pełnoletnia (art. 944 k.c.).

W tym wypadku to pełnoletniość, a nie wiek są głównym kryterium – przypomnijmy bowiem, że ważny testament może sporządzić także osoba małoletnia, która za zgodą sądu opiekuńczego wstąpiła w związek małżeński.

Co ważne, testament nie może być sporządzony przez przedstawiciela.

Przedstawiciel nie odwoła testamentu

Odwoływanie testamentu k.c. reguluje podobnie jak możliwość sporządzania go: może to zrobić tylko osoba z pełną zdolnością do czynności prawnych. Nie można także odwołać ostatniej woli przez przedstawiciela.

W jaki sposób można odwołać testament

Jeśli uznamy, że sporządzony testament jednak nie odpowiada naszym zamiarom – można go odwołać. Oczywiście spadkodawca nie musi podawać żadnej przyczyny, ani nikomu się tłumaczyć – każdy ma prawo do decydowania o swoim majątku według własnego uznania.

Jakie są możliwości odwołania testamentu? Kodeks cywilny uznaje:

• Sporządzenie nowego testamentu przez spadkodawcę,
• Zniszczenie testamentu (np. spalenie, pocięcie nożyczkami),
• Pozbawienie testamentu cech, od których zależy jego ważność (np. podpisu),
• Dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Co jednak można zrobić w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził nowy testament, a nie odwołał starego? Wówczas – zgodnie z literą art. 947 k.c. odwołaniu ulegają tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego.

W nowym testamencie nie trzeba także zawierać informacji o tym, że odwołuje się ten poprzedni – ważne jednak, by w sposób niebudzący wątpliwości można było wykazać, że testament odwołujący został sporządzony później (np. w przypadku gdy mamy dwa testamenty, każdy opatrzony datą, wówczas testament późniejszy ma pierwszeństwo przed wcześniejszym – z zaznaczeniem treści art. 947 k.c.).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).