Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi likwiduje nadwyżkę recyklingową, co jest niekorzystne dla przedsiębiorców – alarmuje Polska Grupa Recyklingu. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy.
– Obecnie firmy mogą zrobić nadwyżkę recyklingową do zaliczenia jej w następnym roku lub kolejnych latach.
To wygodne, bo przy dobrej koniunkturze i sprzedaży firmy mogą sobie pozwolić na przekraczanie deklarowanych ilości. Brak tego mechanizmu może spowodować większe opłaty karne – mówi Marek Osik, wiceprezes Polskiej Grupy Recyklingu Proeko.
Wszystko dlatego że firmy mają czas do 15 marca na ostateczną deklarację marszałkowi województwa, jakie ilości opakowań wprowadzili na rynek w ubiegłym roku.
– Większość producentów czy firm oferujących towary na rynek to spółki kapitałowe, które dokładne sprawozdania finansowe kończą w połowie roku. Deklaracje ilości opakowań nie są więc ścisłymi wyliczeniami, lecz do pewnego stopnia szacunkami.
Po ostatecznym wyliczeniu może się okazać, że wprowadzili do obrotu więcej opakowań, niż zadeklarowali i będą musieli zapłacić opłatę produktową. Teraz tę nadwyżkę opakowań mogą zaś przenieść na następny rok – tłumaczy Osik.
Dlatego Polska Grupa Recyklingu stoi na stanowisku, że jeśli producent spełnił swoje obowiązki ustawowe, a więc sfinansował zbiórkę, recykling i odzysk, to powinien mieć jednak prawo do takiej nadwyżki. Jest ona zdaniem przedsiębiorców nierozłącznym elementem prowadzenia działalności.
Ustawa, która ma się przyczynić do zwiększenia recyklingu i odzysku opakowań, zaostrza też inne przepisy.
Wysokość kar za niedochowanie nakazów i zakazów z tej ustawy wynosić ma od 5 do 500 tys. zł. Mobilizacja spowodowana jest terminami: do końca 2014 r. musimy uzyskać wymagane przez UE poziomy odzysku i recyklingu opakowań (w przeciwnym razie grożą nam kary finansowe).
Firmy wprowadzające na rynek opakowania będą musiały być zarejestrowane przez marszałków województwa. Wprowadzenie do obrotu produktów w opakowaniach będzie możliwe dopiero po uzyskaniu takiego wpisu do rejestru.
Jednocześnie przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu niewielkie masy opakowań (do 1000 kg rocznie) będą zwolnieni z obowiązku zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Zgodnie z założeniami organizacje odzysku opakowań do końca grudnia 2020 r. mają pozyskiwać przynajmniej 50 proc. odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Etap legislacyjny
Projekt przed pierwszym czytaniem