Podstawowym celem noweli jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Obecny nie gwarantuje bowiem osiągnięcia przez Polskę do końca 2014 r. wymaganych przez UE poziomów odzysku i recyklingu opakowań.

Jakie będą skutki dla firm? Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu w ciągu roku niewielkie masy opakowań (do 1000 kg) będą zwolnieni z obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu.

Jednak na firmy wprowadzające produkty w opakowaniach, prowadzące ich odzysk bądź recykling, eksportujące odpady opakowaniowe czy dokonujące odzysku opakowań nałożony zostanie nowy obowiązek: będą musiały figurować w nowych rejestrach prowadzonych przez marszałków województw.

Wprowadzenie do obrotu serka w pudełku czy dżemu w słoiku stanie się więc możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Podobny (ale prowadzony przez głównego inspektora ochrony środowiska) rejestr obowiązuje już dziś przedsiębiorstwa zajmujące się sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Etap legislacyjny
Projekt zaakceptowany przez Radę Ministrów