Więcej obowiązków dla dużych firm, a mniej dla małych wprowadza nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, którą przyjęła wczoraj Rada Ministrów.
Podstawowym celem noweli jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Obecny nie gwarantuje bowiem osiągnięcia przez Polskę do końca 2014 r. wymaganych przez UE poziomów odzysku i recyklingu opakowań.
Jakie będą skutki dla firm? Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu w ciągu roku niewielkie masy opakowań (do 1000 kg) będą zwolnieni z obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu.
Jednak na firmy wprowadzające produkty w opakowaniach, prowadzące ich odzysk bądź recykling, eksportujące odpady opakowaniowe czy dokonujące odzysku opakowań nałożony zostanie nowy obowiązek: będą musiały figurować w nowych rejestrach prowadzonych przez marszałków województw.
Wprowadzenie do obrotu serka w pudełku czy dżemu w słoiku stanie się więc możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.
Podobny (ale prowadzony przez głównego inspektora ochrony środowiska) rejestr obowiązuje już dziś przedsiębiorstwa zajmujące się sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Etap legislacyjny
Projekt zaakceptowany przez Radę Ministrów