Rada, na prośbę prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, dokonała interpretacji przepisów przejściowych, które w sposób niejasny określały moment, od którego mogą być wybierane na nowych zasadach zgromadzenia sędziów sądu okręgowego. Artykuł 12 ust. 4 nowelizacji u.s.p. stanowi, że takie zgromadzenia utworzone na wcześniejszych zasadach działają do czasu upływu kadencji ich członków.

Z kolei art. 13 ustawy mówi, że kadencje przedstawicieli zgromadzeń ogólnych, wybranych przed wejściem w życie ustawy, wygasają z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a więc 29 września br.

Tak niedbale skonstruowane przepisy wprowadziły spore zamieszanie w sądach – niektóre z nich uznały, że mogą już dokonywać wyboru członków zgromadzeń według nowych zasad.

Wczorajsze stanowisko KRS wskazuje jednak, że wybrane na nowych zasadach zgromadzenia nie mają legitymacji do działania, dopóki kadencja członków starego zgromadzenia nie wygaśnie. Takie zgromadzenia są jedynymi uprawnionymi organami samorządu sędziowskiego i wykonują wszelkie ustawowe kompetencje.

W stanowisku zaznaczono jednak, że skoro ustawa nie wskazuje, w którym momencie należy dokonać takiego wyboru, to dopuszczalne jest wybranie nowego zgromadzenia nawet, gdy do końca kadencji dotychczas urzędującego pozostał stosunkowo długi czas.

Tyle że nie powoduje to wygaśnięcia kompetencji starego zgromadzenia. „W konsekwencji nowe zgromadzenie wybrane podczas kadencji dotychczasowego nie jest władne do podejmowania jakichkolwiek uchwał czy dokonywania wyborów (w tym członków kolegium) przed ustaniem kadencji zgromadzenia wybranego na podstawie przepisów sprzed nowelizacji” – czytamy w stanowisku KRS.