Masowy charakter mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz przyjęte standardy organizacji takich imprez pozwalają organizatorom ograniczać prawa kibiców do zwrotu biletów. Tak uznał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok to efekt zaskarżenia przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów aż 25 postanowień zawartych w regulaminie mówiącym o organizacji meczów piłkarskich podczas Euro 2012. SOKiK dopatrzył się niezgodności z polskimi regulacjami w 19 przypadkach.
Pozostałe nie wzbudziły jego podejrzeń, gdyż sędziowie uznali, że są zrozumiałe dla przeciętnego kontrahenta, a poza tym nie zawierają treści naruszających w sposób rażący interes konsumentów i dobre obyczaje. Dodatkowo SOKiK w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że „ich zastosowanie jest usprawiedliwione ze względu na całokształt okoliczności sprawy i skomplikowany charakter organizowanej wielotysięcznej imprezy sportowej”.
Wśród postanowień, które zostały uznane za zgodne z polskimi regulacjami, znalazło się to mówiące o braku możliwości zwrotu oraz wymiany biletów po dokonaniu wpłaty. Organizator zastrzegał, że będzie to możliwe, ale dopiero po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
Rozstrzygając o abuzywności tego postanowienia, sąd brał pod uwagę nie tylko kontekst wzorca umownego, ale przede wszystkim masowy charakter imprezy i przyjęte standardy organizacji takich wydarzeń. Skład orzekający przypomniał, że w przypadku tego typu międzynarodowych turniejów sportowych ich organizatorzy przewidują prowadzenie sprzedaży biletów na mecze jeszcze przed ustaleniem, jakie drużyny i w jakim terminie rozegrają poszczególne mecze.
Kibice kupują więc bilety, nie wiedząc tak naprawdę, jaki mecz – z udziałem jakich zespołów – będą oglądać np. w półfinale czy finale. Gdyby więc istniała możliwość zwrotu biletów, nieciekawy zestaw rywali powodowałby masowe wycofywanie się kibiców. A to z kolei uniemożliwiłoby racjonalne i ekonomicznie efektywne zarządzanie organizacją turnieju.
Ponadto SOKiK przypominał, że UEFA przewidziała możliwość legalnej odsprzedaży biletów przez osoby, które chcą zrezygnować z udziału w imprezie. Mogły one to robić za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej. Zdaniem sądu stanowi to istotną i wystarczającą gwarancję zwrotu kosztów poniesionych przez konsumentów.

ORZECZNICTWO
Wyrok SOKiK w Warszawie, sygn. akt XVII AmC 5417/11.