Projekt ustawy rozszerzającej katalog dopalaczy został przekazany do konsultacji społecznych. Za niebezpieczne mają być uznane nowe 24 substancje psychoaktywne.
Propozycja ministra zdrowia wynika ze znalezienia w próbkach zabezpieczonych w sklepach z dopalaczami substancji, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia, a które dziś nie są objęte zakazem sprzedaży. Zmiany przewidziane w projekcie już pozytywnie zaopiniowała Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Nowe przepisy doprecyzowują też kwestię wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie produktów leczniczych, które zawierają substancje mające podlegać kontroli. Ich rodzaje mają zostać wymienione w ustawie.
Główny inspektor farmaceutyczny miałby przejąć kompetencje wojewódzkich inspektorów do wydawania tych zezwoleń. Prawo unijne wymaga, by każde państwo wyznaczyło właściwy organ odpowiedzialny za te kwestie.
Niektóre z substancji, które zostały zaliczone w nowelizacji jako niebezpieczne, były przyczyną zatruć i zgonów w innych krajach. W Wielkiej Brytanii są one wpisane na listę substancji kontrolowanych. Nowe regulacje mają przyczynić się do zmniejszenia dostępności środków odurzających.

Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach społecznych