Dokumenty wytwarzane przez policję można uzyskać w trybie dostępu do informacji publicznej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Wnioskodawca wystąpił o dokumenty związane z postępowaniem w sprawie o wykroczenie. Komendant policji uznał jednak, że akta postępowania w zakresie prowadzonych czynności wyjaśniających nie stanowią informacji publicznej.
Sprawa o wykroczenie ma bowiem charakter indywidualny. Kwestie udostępniania tych akt regulują kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i kodeks postępowania karnego, z których wynika, że akta przed złożeniem wniosku o ukaranie nie podlegają udostępnieniu nawet stronom.
Spór trafił przed sąd. WSA uwzględnił skargę i zobowiązał komendanta do podjęcia czynności. Orzekając, wskazał na cel ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198), jakim jest objęcie obowiązkiem informacyjnym przede wszystkim podmiotów publicznych, powiązanych ze sprawowaniem władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
Organy policji – zdaniem WSA – niewątpliwie zobowiązane są do udostępniania posiadanych informacji o charakterze publicznym. Co więcej, akta prowadzonych przez policję spraw zawierają informacje o jej działalności. Zatem notatki urzędowe funkcjonariuszy, protokoły z przesłuchań świadków w sprawie o wykroczenia oraz wszelkie pisma urzędowe w związku z prowadzoną sprawą mają walor informacji publicznej (nie dotyczy to wniosków i pism procesowych stron).
Powstały bowiem w ramach działalności organu administracji publicznej. Jeżeli więc nie jest możliwe ich uzyskanie na podstawie przepisów kodeksów postępowania, to policja powinna załatwić taki wniosek na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Wyrok WSA w Łodzi z 5 września 2012 r., sygn. akt II SAB/Łd 73/12.