Skarb Państwa przyzna odszkodowanie za przejęte nieruchomości, tylko gdy przepisy wprost to przewidują – orzekł Sąd Najwyższy.
Hrabia Adam Stefan Z. pozwał Skarb Państwa o 80 tys. zł rekompensaty za odebrane jego przodkom przez władze PRL lasy. W 2001 r. weszła w życie ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. z 2001 nr 97, poz. 1051, z późn. zm.), która określiła, że roszczenia spadkobierców byłych właścicieli z tytułu utraconych lasów zostaną zaspokojone rekompensatą wypłaconą przez państwo.
Wynagrodzenie miało być określone na podstawie odrębnych przepisów, te jednak nigdy nie zostały wydane. I w tym tkwi problem.