Każdy z nas średnio wyrzuca 330 kg śmieci rocznie, ale nie każdy wie, że wszystkich nas czeka wkrótce rewolucja w tym zakresie. Dlaczego? Ponieważ Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do 2015 r. odzyskiwać 60% odpadów. Nie będzie więc można wyrzucać śmieci bez ich segregacji.

Odpady komunalne

Za kilka miesięcy to gminy będą w przetargach wybierać firmy, które zajmą się wywozem odpadów, zaś właściciele nieruchomości uiszczą gminie stosowne opłaty. Oczywiście mieszkańcy będą zobowiązani do selektywnego wyrzucania odpadów – od tego będzie zależała także wysokość opłaty.

Póki co właściciel nieruchomości samodzielnie może wybrać firmę i podpisać umowę na wywóz śmieci – jak mówi ustawa, na każdym właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek pozbywania się śmieci komunalnych zebranych na terenie nieruchomości poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą, który ma zezwolenie na ich odbieranie (Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Czym są odpady komunalne? Najprościej mówiąc, to wszystkie odpady, które powstają w gospodarstwach domowych, ale nie tylko. Mogą to być także odpady niezawierające elementów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, lecz podobne do śmieci powstających w gospodarstwach domowych.

W ramach odpadów komunalnych można wyróżnić kilka rodzajów:

1. Ulegające biodegradacji – czyli takie, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

2. Roślinne – np. ścięta w ogrodzie trawa, kłody drzew, gałęzie.

3. Wielkogabarytowe – o wymiarach, które uniemożliwiają wyrzucenie do tradycyjnego kontenera.

4. Niebezpieczne – o właściwościach niebezpiecznych, np. zużyty rtęciowy termometr.

5. Niesegregowane – takie odpady, które nie nadają się do segregowania.

6. Opakowaniowe – np. zużyte opakowania wielokrotnego użytku.

7. Surowcowe – odpady ze szkła, papieru, itd., które nadają się do powtórnego przerobienia.

Ten rodzaj śmieci powinniśmy obowiązkowo segregować i wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.

• Niebieski – przeznaczone na odpadowe opakowania z papieru i tektury oraz papier i tekturę.

• Biały – przeznaczone na odpadowe opakowania ze szkła bezbarwnego.

• Zielony – przeznaczone na odpadowe opakowania ze szkła kolorowego.

• Żółty – przeznaczone na odpadowe opakowania z metali, tworzyw sztucznych
oraz opakowania wielomateriałowe.

• Czerwony – przeznaczone na zbierane łącznie odpady surowcowe, np. metal.

• Brązowy – przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji.

8. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, np. stary telewizor, lodówka

Co zrobić ze śmieciami?

Do usunięcia śmieci zobligowane jest przedsiębiorstwo, z którym gmina ma zawartą umowę, jednak część śmieci możemy wyrzucać na własną rękę. Gdzie? To zależy, co chcemy wyrzucić.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużytych urządzeń RTV i AGD nie można wyrzucać z innymi śmieciami. Jeśli więc mamy zepsuty telewizor albo komputer i wyrzucimy go do kosza – możemy zostać ukarani karą grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. Jak się pozbyć takich śmieci?

W pierwszej kolejności do odebrania starych telewizorów, lodówek, suszarek, tosterów itd. jest zobowiązany przedsiębiorca, z którym mamy podpisaną umowę. Warto jednak pamiętać o tym, że za tę usługę może pobrać dodatkową opłatę. Gminy mają także obowiązek informowania o miejscach, gdzie można bezpłatnie wyrzucać elektrośmieci.

Tego rodzaju odpady możemy również na własną rękę oddać bezpłatnie do specjalnych punktów, w których sprzęt elektryczny jest zbierany.
Odpady elektryczne zostawimy w punktach serwisowych i w sklepach, w których sprzedawany jest sprzęt RTV i AGD.

Czynność ta podlega jednak pewnym ograniczeniom: w myśl wspomnianej ustawy sprzedawca jest zobowiązany do bezpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, jednak w ilości nie większej, niż sprzedawany nowy sprzęt, na dodatek tego samego rodzaju. Jeśli więc chcemy oddać do sklepu starą lodówkę, to musimy dokonać zakupu nowej – przynajmniej póki co.

Wkrótce bowiem, zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, można będzie oddać do sklepu bezpłatnie mały sprzęt RTV i AGD, bez konieczności zakupu nowego (rozwiązanie to wchodzi w życie 13.08.2012 r., zaś na wdrożenie regulacji Polska ma 18 miesięcy).

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pobierz plik

W przypadku, gdy oddajemy sprzęt elektryczny do serwis w celu dokonania naprawy, a okaże się, że z przyczyn technicznych lub ekonomicznych jest to niemożliwe lub nieopłacalne – także można bezpłatnie pozostawić sprzęt.

Odpady wielkogabarytowe

Powinien odbierać je przedsiębiorca, z którym mamy podpisaną umowę – w niektórych przypadkach może pobrać za tę usługę dodatkową opłatę.

Odpady z remontów

Podobnie jak z odpadami wielkogabarytowymi – odbiera je przedsiębiorstwo, z którym podpisano umowę. Śmieci te powinny być składowane do specjalnie opisanych kontenerów. Możemy także wynająć specjalistyczną firmę, która je od nas odbierze.

Baterie, akumulatory

Możemy oddać zużyte baterie lub akumulatory do sklepu – jeśli kupujemy nowe.
Zbiórkę tego typu odpadów prowadzą także szkoły i instytucje, np. urzędy miejskie albo gminne i różne firmy.

Przeterminowane leki

Leki, których data ważności już upłynęła, można oddać w wybranych aptekach.

Warto nauczyć się segregować odpady – będzie to z pożytkiem dla środowiska i dla naszych portfeli. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że jeśli nie będziemy się wywiązywać z założeń Unii Europejskiej dotyczących ilości segregowanych śmieci, opłaty za ich wywóz będą wyższe.