Dziś w Sejmie pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. Jego głównym celem jest dostosowanie przepisów do dyrektyw Unii Europejskiej, w tym aktów prawnych składających się na III pakiet energetyczny UE przyjęty w lipcu 2009 r.

Szybciej niż trójpak

– Polska ma opóźnienia w implementacji unijnych dyrektyw energetycznych. Dlatego poselski projekt nowelizacji ma zostać uchwalony w trybie pilnym.
W ten sposób uchroni nasz kraj przed dotkliwymi sankcjami finansowymi, jakie mogłaby nałożyć Komisja Europejska za brak implementacji – wyjaśnia Wojciech Bigaj, radca prawny w Kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz.
Przepisy projektu dostosowują do norm UE regulacje zapewniające rozdzielenie obrotu energią od działalności w zakresie przesyłu i dystrybucji, w ramach tej samej grupy kapitałowej. W odniesieniu do operatora systemu przesyłowego przewidują obowiązek uzyskania certyfikatu niezależności.
Ma on potwierdzać, że operator nie zajmuje się działalnością związaną z wytwarzaniem i obrotem gazem lub energią.
Wojciech Bigaj zwraca uwagę, że nad tymi samymi kwestiami pracuje również Ministerstwo Gospodarki. Z tą jednak różnicą, że ministerialne propozycje będą o wiele bardziej kompleksowe. Obejmą projekty trzech zupełnie nowych ustaw: o odnawialnych źródłach energii, Prawo energetyczne oraz Prawo gazowe.
Potocznie projekty te nazywane są trójpakiem energetycznym. Problem jednak w tym, że do tej pory nie udało się jeszcze uzgodnić ostatecznych wersji resortowych projektów, które mogłyby zostać przesłane do Sejmu. Dlatego właśnie najpierw ma być uchwalony poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne.

Gaz z giełdy

– Posłowie zaproponowali też kilka nowych rozwiązań istotnych dla branży energetycznej. Otóż w obrocie paliwami gazowymi proponuje się wprowadzenie tzw. obliga giełdowego. To rozwiązanie podobne do już funkcjonującego na rynku energii elektrycznej.
Polegać ono będzie na obowiązku sprzedaży na giełdzie lub rynku regulowanym przez spółki zajmujące się obrotem nie mniej niż 15 proc. gazu ziemnego wprowadzonego do sieci przesyłowej – tłumaczy Wojciech Bigaj.
Nowa regulacja ma stworzyć ramy prawne do funkcjonowania hurtowego rynku gazem. W rezultacie powinna doprowadzić do liberalizacji obrotu gazem. Ponadto poselski projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie ułatwień, jeżeli chodzi o zmianę sprzedawcy gazu przez odbiorców końcowych.
Termin rozwiązania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zostanie skrócony do 21 dni. Obecnie rozwiązanie umowy następuje dopiero z końcem miesiąca następującego po tym, w którym odbiorca złożył stosowny wniosek.

Wsparcie dla OZE

W poselskim projekcie zaproponowano też zmiany we wspieraniu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Przewiduje się wprowadzenie pojęcia mikroinstalacji. Będą to odnawialne źródła energii o małej mocy obejmujące np. przydomowe systemy fotowoltaniczne.
Mikroinstalacje będą zwolnione z obowiązku wnoszenia opłat za przyłączenie do sieci. Posłowie proponują też ułatwienia w przyłączaniu do sieci.
– Kolejnym nowym rozwiązaniem będą tzw. gwarancje pochodzenia, czyli dokumenty potwierdzające wytworzenie energii (dostarczonej odbiorcy końcowemu) w odnawialnych źródłach. Otóż gwarancje wydane w innych państwach członkowskich będą uznawane w Polsce.
Projekt ustawy przewiduje ponadto realizowanie przez organy państwa działań planistycznych mających na celu wspieranie odnawialnych źródeł – podkreśla Wojciech Bigaj.

Etap legislacyjny
I czytanie w Sejmie