Wątpliwości wzbudza relacja artykułów: 71 par. 1 i 94 par. 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r., nr 98, poz. 1070 ze zm.).

Zgodnie z pierwszym przepisem sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku na wniosek kolegium właściwego sądu, jeżeli z powodu choroby lub płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nie pełnił służby przez rok.

Jak zauważył RPO. przeniesienie sędziego w stan spoczynku nie jest jednak obligatoryjne (zależy od wniosku kolegium bądź decyzji Krajowej Rady Sądownictwa), co może spowodować, że po roku sędzia nadal pozostaje w stosunku służbowym i traci prawo do wynagrodzenia.

Zgodnie bowiem z art. 94 par. 1 sędzia otrzymuje wynagrodzenie w razie nieobecności w pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez rok.

„Nie można więc wykluczyć sytuacji, w której osoba będąca sędzią będzie pozbawiona w ogóle prawa do wynagrodzenia” – zauważył RPO.