"Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest sprzeczny z art. 64 Konstytucji Rzeczpospolitej mówiącym o ochronie prawa własności. Oznacza to realnie brak możności stosowania tego przepisu jako podstawy rozstrzygnięć prawnych, pomimo pozostawienia go formalnie w obrocie prawnym przez pewien okres wskazany w wyroku Trybunału.

Niedopuszczalne byłoby bowiem stosowanie prawa naruszającego podstawowe prawa i wartości konstytucyjne - prawo własności - z pokrzywdzeniem wielu podmiotów jedynie dlatego, że z przyczyn technicznych Trybunał zdecydował się wyznaczyć parlamentowi dodatkowy czas na przygotowanie nowej regulacji w przedmiocie funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych (a nie ochrony własności). 

Pewnym jest, że z uwagi na wyrok Trybunału, nowa regulacja nie będzie mogła zawierać przepisu analogicznego do zakwestionowanego art. 24 ustawy. Brak możliwości zaspokajania zasadnych roszczeń byłych właścicieli (i ich następców prawnych) gruntów zajętych przez ogrody działkowe został więc ostatecznie wyeliminowany z polskiego systemu prawnego.

Z zakwestionowanego art. 24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wynika, że roszczenia osoby trzeciej do nieruchomości zajętej przez rodzinny ogród działkowy podlegają zaspokojeniu wyłącznie poprzez wypłatę odszkodowania lub zapewnienie nieruchomości zamiennej".