To najważniejsza zmiana, jaką zaproponował resort sprawiedliwości w założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Obecnie znajduje się on w uzgodnieniach międzyresortowych. Projekt przewiduje również wprowadzenie podziału postępowania na etap wyjaśniający i rozpoznawczy. Proponuje się, aby sąd mógł na posiedzeniu niejawnym wydać postanowienie o zastosowaniu wobec nieletniego środków wychowawczych. Pozostałe zmiany dotyczą włączenia do ustawy zasad stosowania nagród i środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto projekt wyraźnie przewiduje, że za jedno przewinienie stosuje się jeden środek dyscyplinarny.

Etap legislacyjny

Założenia do projektu