26 czerwca br. tracą ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców. Oznacza to, że wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy będą musiały posiadać własny dokument podróży. Jak podkreśliła rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak, zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r.

Od sierpnia 2006 r. stosowana jest zasada "jedna osoba, jeden paszport" i nie ma już możliwości wpisania dziecka do paszportu rodzica.

Od 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży.

Od tego dnia dzieci muszą podróżować z własnym dokumentem. Może to być: paszport biometryczny, paszport tymczasowy lub dowód osobisty (jeżeli zezwalają na to przepisy krajów, przez które odbywa się podróż). Paszporty rodziców zachowują ważność. Tracą ją jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci.

Poszczególne urzędy wojewódzkie na bieżąco informują swoich mieszkańców o zmianach w prawie. Rodzice, którzy mają dzieci wpisane do paszportów, są informowani korespondencyjnie przez urzędy wojewódzkie o tym, że od 26 czerwca br. dzieci będą musiały mieć swoje paszporty.

Dla przykładu Świętokrzyski Urząd Wojewódzki rozesłał informację do 531 osób, które na terenie województwa posiadają jeszcze takie paszporty, Małopolski Urząd Wojewódzki do 5 tys. 700 rodziców, Warmińsko-Mazurski do ponad 600 osób, a Wielkopolski Urząd Wojewódzki do ok. 2 tys.

Wnioski o wydanie paszportów dla dzieci są przyjmowane i przekazywane przez urzędy wojewódzkie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych priorytetowo.

Dla przykładu Śląski Urząd Wojewódzki przyjął 50 wniosków o wydanie paszportów dla dzieci (na 12 czerwca br.). Natomiast do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem zwróciło się 50 osób (do 12 czerwca br.), a do Zachodniopomorskiego ok. 20 wniosków (do 8 czerwca br.).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które produkuje dokumenty paszportowe, wydaje je w bardzo szybkim trybie. Następnie gotowe już dokumenty są natychmiast przekazywane przez ministerstwo do urzędów wojewódzkich, aby te mogły je w trybie natychmiastowym wydać obywatelom.

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że dzieciom do 5 roku życia wydawane są paszporty tymczasowe. Paszporty tymczasowe wydaje w kraju wojewoda, a za granicą konsul. Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty wydania.

Natomiast paszporty wydane dla dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat są ważne przez 5 lat. Natomiast paszporty wydane osobom małoletnim, które ukończyły 13. rok życia są ważne przez 10 lat od daty wydania.

Opłata za wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia wynosi 30 zł. Opłata za paszport ważny przez 10 lat dla uczniów od 13. roku życia i studentów wynosi 70 zł. Opłata za paszport tymczasowy wynosi 30 zł.

Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych oznacza, że na granicach pomiędzy państwami członkowskimi obszaru Schengen nie jest prowadzona kontrola graniczna. Obywatel państwa członkowskiego, podczas przekraczania granicy wewnętrznej strefy nie musi okazywać dokumentów podróży, czyli paszportu lub dowodu osobistego.

Nie oznacza to jednak, że podróżowanie po obszarze Schengen odbywa się na takich samych zasadach jak podróżowanie tylko po własnym kraju.

Dotyczy to zwłaszcza osób małoletnich, które przebywając wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie mają obowiązku posiadania dokumentu tożsamości.

Niemniej jednak, w sytuacjach wyjazdu do innego kraju strefy Schengen, każda osoba (nawet małoletni) musi posiadać dokument tożsamości, który potwierdza korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się.