Wykonawca, który nie przedłużył terminu związania ofertą, nie może liczyć na rozpoznanie swych zarzutów – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.
Firma, która złożyła drugą w kolejności ofertę, uznała, że zwycięzca przetargu powinien z niego być wyeliminowany, i to z kilku różnych powodów.
Jego oferta miała być niezgodna z wymaganiami stawianymi w specyfikacji, zawierać rażąco niską cenę, a sam wykonawca powinien zostać wykluczony, gdyż nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Zarzuty te sformułowano w odwołaniu skierowanym do Krajowej Izby Odwoławczej.
Jego autorzy nie doczekali się jednak merytorycznego rozstrzygnięcia. Skład orzekający uznał bowiem, że i tak nie mógłby uwzględnić odwołania.

Wykonawca ma prawo sam przedłużyć termin związania ofertą

Powołał się na art. 179 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zgodnie z nim legitymacja do wniesienia odwołania przysługuje wyłącznie tym, którzy posiadają interes w uzyskaniu zamówienia.
– Odwołujący w chwili wniesienia odwołania nie ma i nie miał interesu, w związku z tym, że nie przedłużył terminu związania ofertą, co oznacza, że nie wyraził woli dalszego uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu i w konsekwencji utracił możliwość uzyskania zamówienia – podkreśliła w uzasadnieniu wyroku przewodnicząca składu orzekającego Justyna Tomkowska.
Zwróciła uwagę, że zgodnie ze specyfikacją termin związania ofertą upływał siódmego maja 2012 r. Drugi z wykonawców, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, pięć dni wcześniej złożył oświadczenie o przedłużeniu związania ofertą do 7 lipca. Odwołująca się firma nie uczyniła tego.
18 maja zamawiający poinformował o wynikach przetargu. Odwołanie wniesiono 28 maja. Do tego czasu przedsiębiorca nie złożył jakiegokolwiek oświadczenia na temat przedłużenia terminu związania ofertą.
– Zgodnie z art. 85 ust. 2 p.z.p. wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą dowolną ilość razy.
To zatem wykonawca, wyrażając zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą bądź samodzielnie przedłużając niniejszy termin, podejmuje decyzję o dalszym udziale w postępowaniu. To on, jako podmiot profesjonalny, zobowiązany jest do działania z należytą starannością – zauważyła przewodnicząca.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 1093/12.