Nie każde naruszenie, stwierdzone przez organ nadzoru budowlanego na budowie, musi powodować wszczęcie postępowania wyjaśniającego, kończącego się decyzją administracyjną – proponuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w projekcie założeń do ustawy – Prawo budowlane.
W przypadku innych naruszeń prawa w trakcie procesu budowlanego niż samowola budowlana, wprowadzona zostanie zasada żółtej kartki.
Zgodnie z nią organ nadzoru budowlanego, jeżeli nie stwierdzi zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, najpierw wezwie do usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Dopiero niepodporządkowanie się temu wezwaniu będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego.