Nowy budynek wzniesiony w obszarze uznanym za zabytkowy podlega podobnej ochronie jak zabytek – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Powiatowy konserwator zabytków stwierdził, że na jednym z budynków w Sulechowie zamontowano wielkoformatową reklamę bez pozwolenia. Obiekt znajduje się w obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków w 1957 r. Konserwator nakazał spółce zdemontowanie reklamy.
Spółka złożyła odwołanie. Minister kultury i dziedzictwa narodowego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.
Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) gdy bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wykonano działania przy zabytku wpisanym do rejestru, konserwator nakazuje przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu.
Spółka wniosła skargę na decyzję ministra do WSA w Warszawie. Uważała, że ustawa określa wymóg uzyskania pozwolenia jedynie w przypadku umieszczenia reklamy na zabytku. Nie można natomiast wymogu tego rozszerzać na budynki niebędące zabytkami, aczkolwiek wchodzące w skład zespołu urbanistyczno-krajobrazowego ani też traktować zespołu urbanistyczno-krajobrazowego jak zabytek.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. Wskazał, że umieszczenie przez spółkę reklamy nastąpiło bez wymaganego przepisami zezwolenia. W tej sytuacji decyzja nakazująca przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego w określonym terminie jest zgodna z prawem.

Wyrok WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1571/11.