Dziennik Gazeta Prawna po raz osiemnasty przyznał wczoraj nagrody Bona lex i Złote Paragrafy. Ich celem jest wyróżnianie najlepszych rozwiązań legislacyjnych oraz docenianie najskuteczniejszych prawników.
Na uroczystej gali wręczenia nagród gości przywitała Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej. Mówiąc o laureatach, nazwała ich mistrzami.
– Można ich tak określić, bo mistrz to osoba, która osiągnęła najwyższy stopień wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie. To osoba, która cieszy się autorytetem i jest wzorem do naśladowania, dzięki czemu ma pozycję, która wyróżnia ją spośród ogółu – podkreślała redaktor Sztabińska.
Redaktor naczelna pogratulowała wszystkim tegorocznym mistrzom i życzyła im pozostania na szczycie w kolejnych latach.
Ewa Kopacz, marszałek Sejmu, w liście gratulacyjnym, który odczytała poseł Ligia Krajewska, wyraziła uznanie dla podjętej przez DGP inicjatywy, dzięki której wyróżniane są najlepsze akty prawne minionego roku, a wybitni przedstawiciele środowiska prawniczego nagradzani są za wpływ, jaki wywarli na jakość stanowionego prawa, ale także na jego wzorowe stosowanie.
– Nagrody DGP przypominają, że każde prawo, nawet to uchwalane w pośpiechu, musi cechować się odpowiednią jakością oraz odpowiadać wciąż zmieniającym się uwarunkowaniom społecznym i gospodarczym – wskazywała marszałek Sejmu.
Nagrodę dla Trybunału Konstytucyjnego odebrali prof. Maria Gintowt-Jankowicz oraz sędzia Stanisław Rymar.
– To pierwszy raz, kiedy kapituła postanowiła nagrodzić instytucję. Upatrujemy tutaj szczególnej wartości płynącej z faktu, że została ona przyznana właśnie Trybunałowi Konstytucyjnemu – mówiła sędzia Gintowt-Jankowicz.
Podkreśliła, że szczególne znaczenie ma to, iż nagroda została przyznana przez DGP – najbardziej rzetelną i fachową gazetę prawniczą.
– To zobowiązuje – podkreśliła sędzia.
Laureatka Złotego paragrafu w kategorii radca prawny Maria Ślązak podkreśliła, że traktuje to wyróżnienie jako podziękowanie także dla całego samorządu radcowskiego oraz adwokackiego, ma ona bowiem również uprawnienia adwokackie.
– To zaszczyt i docenienie działań podejmowanych przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), której jestem wieceprezydentem. Jest wiele krajów, gdzie podejmujemy wysiłki, aby umożliwić prawnikom wykonywanie w ich państwach macierzystych pracy zgodnie ze standardami tego zawodu – podkreśliła mec. Ślązak.
Robert Kucharski odebrał nagrodę w kategorii najlepszy prokurator. Został wyróżniony za przygotowanie Prokuratury Generalnej do prezydencji Polski w Radzie UE. Przypominał, że prezydencja, jaką Polska sprawowała w UE, była sukcesem całego kraju.
– Cieszę się, że mogłem swoją pracą przyczynić się w choć drobnej cząstce do tego sukcesu – podkreślił prokurator Kucharski.
Za prof. Andrzeja Kubasa, który został wyróżniony w kategorii najlepszy adwokat, nagrodę odebrał mecenas Kamil Zawicki.
– Andrzej Kubas to wybitny umysł naukowy, sprawiedliwy, dobry człowiek, otwarty na młode talenty prawnicze – wskazywał mec. Zawicki.
Anna Streżyńska wyróżniona za działania na rzecz prawa i gospodarki, dziękowała za to, że kapituła zechciała docenić prawnika – regulatora, którego zadaniem jest korygowanie mechanizmów rynkowych działających nieprawidłowo.
Podczas gali wręczono również nagrodę Bona lex za najlepszą ustawę. W tym roku otrzymali ją twórcy tzw. ustawy deweloperskiej.
Aldona Młyńczak, odbierając nagrodę, podkreśliła, że ustawa jest efektem pracy wielu osób.
– To wyróżnienie jest także dla nich. Warto jest robić dobre i prospołeczne ustawy – mówiła.Bona lex dla najlepszej ustawy
Ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r., nr 232, poz. 1377).
Aldona Młyńczak, poseł PO, reprezentowała wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
Nagrodzona ustawa została uchwalona 16 września 2011 r., a jej przepisy weszły w życie 29 kwietnia 2012 r. Ustawa wprowadziła wymóg, zgodnie z którym umowa deweloperska musi być zawierana w formie aktu notarialnego. Dzięki niej klient zyskał prawo do odstąpienia od kontraktu zawartego z deweloperem w sytuacji, kiedy ten ostatni nie dopełni ustawowych obowiązków lub zawrze z kupującym umowę niezgodną z ustawą.
Forma aktu notarialnego, w sytuacji gdyby deweloper uchylał się od podpisania umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości na kupującego, umożliwia automatyczne powstanie roszczenia, którego można dochodzić na drodze sądowej.
Po nadto zachowanie tej specyficznej formy umożliwia wpisanie roszczeń kupującego wynikających z umowy deweloperskiej do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której realizowana jest inwestycja.
Ustawa zmieniła również model finansowania inwestycji. Dzięki niej deweloper nie otrzymuje już pieniędzy bezpośrednio od osób zainteresowanych nabyciem mieszkania, lecz od banku. Ustawa nakłada bowiem na deweloperów obowiązek prowadzenia rachunków powierniczych, na które klienci wpłacają środki przeznaczone na zakup nieruchomości. Rachunki mogą mieć dwie formy – otwartą i zamkniętą.
Przekazywanie deweloperowi środków wpłaconych przez klienta na rachunek otwarty odbywa się stopniowo – w miarę postępów procesu budowy. Zadanie banku polega więc na bieżącym kontrolowaniu prac budowlanych, a firmy deweloperskie otrzymują kolejne transze tylko pod warunkiem ukończenia kolejnych etapów budowy.
Ustawa deweloperska ma za zadanie również chronić nabywców lokali czy domów przed skutkami upadłości dewelopera.
W tym celu zmieniła ona prawo upadłościowe i naprawcze i wprowadziła rozwiązanie, zgodnie z którym w razie ogłoszenia upadłości dewelopera nabywcy uzyskają prawo do żądania dokończenia inwestycji przez syndyka. Roszczenia nabywców będą również zaspokojone w pierwszej kolejności z wydzielonej masy majątkowej dewelopera.
● UZASADNIENIE
Tak zwana ustawa deweloperska weszła w życie 29 kwietnia 2012 r. I choć ustawodawca i w jej przypadku nie ustrzegł się błędów, to stanowi ona krok milowy w zakresie ochrony nabywców nieruchomości budowanych przez deweloperów.
Nagrodzona ustawa bowiem po raz pierwszy kompleksowo uregulowała prawa i obowiązki nabywców mieszkań i domów.
Określa ona prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej, środki ochrony nabywców lokalu w danym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym zasad prowadzenia otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, oraz zasady prowadzenia upadłości wobec dewelopera lub banku.
Złote Paragrafy dla najlepszego adwokata
Andrzej Kubas jest adwokatem oraz profesorem prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ponadto mecenas Kubas pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz transgranicznych postępowań sądowych i arbitrażowych.
Nadzoruje praktykę postępowań sądowych i arbitrażowych. Andrzej Kubas doradzał sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń zbiorowych.
Ponadto był członkiem Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów, wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
Mecenas Kubas w latach 2004 – 2007 pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
● UZASADNIENIE
Andrzej Kubas jest pionierem w wytaczaniu pozwów zbiorowych. W tym trybie postawił przed sądem Zakład Ubezpieczeń Społecznych (reprezentując grupę przedsiębiorców, którzy twierdzą, że ZUS celowo wprowadzał ich w błąd), a także Skarb Państwa (sprawa, w której powodzianie z Sandomierza domagają się odszkodowań za zalane domy).
I choć żadna z tych spraw jeszcze się nie zakończyła, mecenas Kubas zasługuje na wyróżnienie jako ten, który przeciera szlaki i pokazuje innym prawnikom, z czym pozwy zbiorowe się je. Mecenas Kubas jest także arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz transgranicznych postępowań sądowych i arbitrażowych.
Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej:
Pan prof. Andrzej Kubas jest żywą legendą palestry. Od ponad 30 lat zaangażowany jest w pracę samorządu adwokackiego, w którym pełnił m.in. funkcję wiceprezesa NRA. Reprezentował polską adwokaturę na arenie międzynarodowej, zapewniając jej godne miejsce w europejskiej adwokaturze oraz w światowych organizacjach prawniczych.
Tegoroczny laureat otrzymuje nagrodę za pionierską pracę w pozwach zbiorowych. Reprezentuje klientów, którzy nie obawiali się podjąć batalii sądowej z wielkimi i znaczącymi instytucjami. Co wskazuje, że Pan Mecenas posiada tak cenną w zawodzie adwokata cnotę, jaką jest odwaga.
Złote Paragrafy dla najlepszego prokuratora
Robert Kucharski jest absolwentem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 1997 – 1999 studiował w szkole prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej, University of Cambridge. W 2000 r. uczestniczył w letniej szkole Angielskiej Metodologii Prawniczej University of Cambridge.
W roku 2001 odbył studia letnie na Harvard University z zakresu stosunków międzynarodowych. W 2004 r. studiował na haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze.
Lata 2006 – 2007 to okres studiów podyplomowych na College of Europe w Brugii z zakresu prawa międzynarodowego. W okresie od 2000 do 2004 r. prokurator Kucharski odbywał praktyki zawodowe w kancelariach w USA. W roku 2004 uczestniczył w organizacji przedstawicielstwa polskiego przy Eurojust, gdzie odbył staż zawodowy. W latach 2002 – 2005 odbył aplikację prokuratorską.
Od 1 kwietnia 2006 r. do 31 lipca 2010 r. był asesorem, a następnie prokuratorem Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum Zachód. W okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. pracował jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Myszkowie, a od kwietnia 2011 r. jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Częstochowie.
Od 1 kwietnia jest delegowany do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej.
● UZASADNIENIE
Prokurator Robert Kucharski organizował działania prokuratury związane z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej w zakresie spraw karnych. Był odpowiedzialny za organizację techniczną spotkań, do których wniósł również znaczący wkład merytoryczny.
Zaprezentował projekt europejskiego programu ochrony świadków, przygotował dokumenty robocze, opinie i analizy prawne oraz utrzymywał kontakty z Eurojust, przedstawicielami Komisji Europejskiej, Rady oraz Parlamentu Europejskiego. Przyczynił się do pozytywnego obrazu Polski w instytucjach europejskich i u naszych partnerów z zagranicy.
Andrzej Seremet, prokurator generalny:
Wyróżnienie dla Roberta Kucharskiego pozwala dostrzec, iż prokuratorzy realizując swe ustrojowe zadania, nie tylko prowadzą bądź nadzorują śledztwa, postępowania przygotowawcze lub pełnią rolę oskarżyciela w sądzie. Częstokroć ich obowiązki służbowe mają całkowicie inny charakter i wymagają szerszych umiejętności niż te, które zwykle są łączone z zawodem prokuratora.
Złote Paragrafy dla najlepszego radcy prawnego
Maria Ślązak jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Pani mecenas ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studium w zakresie prawa europejskiego zorganizowane przez Uniwersytet w Cambridge.
Od 1991 roku prowadzi własną kancelarię. Od 1999 roku jest członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych (KRRP) i jej Komisji Zagranicznej.
Mecenas Ślązak zainicjowała powołanie Przedstawicielstwa KRRP w Brukseli, pierwszej tego typu placówki samorządów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz przynależności KRRP do takich organizacji, jak Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA).
Pełni funkcję przewodniczącej polskiej delegacji Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), reprezentuje KRRP w komitetach i grupach roboczych CCBE, współprzewodniczy Komitetowi PECO odpowiedzialnemu za stosunki z krajami sąsiadującymi z Unią Europejską.
● UZASADNIENIE
Maria Ślązak jest wysoce doświadczonym radcą prawnym. Legitymuje się długim dorobkiem w pracy w międzynarodowych organizacjach prawniczych. Od wielu lat mec. Ślązak aktywnie reprezentuje samorząd radców prawnych w CCBE. W roku 2011 jako pierwsza Polka została wybrana wiceprezydentem tej organizacji.
Jej kandydatura była jednomyślnie i aktywnie wspierana zarówno przez samorząd radcowski, jak i adwokacki.
Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych:
Jestem dumny, iż Maria Ślązak zdobyła Złoty Paragraf. Jest to docenienie jej pozycji w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Mecenas Ślązak – obecnie wiceprezydent CCBE, jest pierwszym polskim przedstawicielem, który zajmuje tak wysokie stanowisko.
Niebawem będzie kierowała największą i najbardziej prestiżową międzynarodową organizacją reprezentującą ponad 700 tys. prawników z adwokatur i stowarzyszeń prawniczych państw europejskich.
Zaangażowanie Marii Ślązak w walkę o praworządność i sprawiedliwość jest znane w środowiskach prawniczych, dlatego traktuję przyznanie wyróżnienia jako podziękowanie za niesienie przez nią pomocy prawnikom w krajach budujących systemy demokratyczne.
Złote Paragrafy dla najlepszego sędziego – zbiorowo Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny jest samodzielnym organem konstytucyjnym państwa. Podstawowym zadaniem TK jest rozstrzyganie o tym, czy normy prawne niższego rzędu są zgodne z normami prawnymi wyższego rzędu (a zwłaszcza z konstytucją), i w miarę potrzeby eliminowanie norm niezgodnych z systemu obowiązującego prawa.
W skład trybunału wchodzi piętnastu niezawisłych sędziów. Są oni wybierani przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję. Kandydatem na stanowisko sędziego może zostać tylko osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Organami trybunału są: Zgromadzenie Ogólne oraz Prezes TK. Do zadań zgromadzenia należy m.in. omawianie, co najmniej raz w roku publicznie, działalności trybunału oraz problemów wynikających z jego orzecznictwa. Z kolei prezes trybunału m.in reprezentuje TK na zewnątrz.
Od grudnia 2010 r. funkcję prezesa TK pełni prof. Andrzej Rzepliński.
● UZASADNIENIE
Kapituła nagrody Złoty Paragraf postanowiła, aby w tym roku nie przyznawać nagrody dla indywidualnego sędziego, lecz wyróżnić Trybunał Konstytucyjny za stanie na straży praw człowieka, czego symbolicznym wyrazem był wyrok stwierdzający niezgodność stanu wojennego z konstytucją.
Antoni Górski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa:
Nagroda Złoty Paragraf została przyznana całemu składowi Tybunału Konstytucyjnego za konsekwentną i skuteczną ochronę wolności i praw człowieka, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia wyroku z 16 marca 2011 r. (K35/08), w którym trybunał uznał niekonstytucyjność dekretu Rady Państwa z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym oraz dekretu o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego.
W tej sprawie trybunał po raz kolejny dał wyraz zasadzie bezwzględnego prymatu godności człowieka wynikającej z art. 30 Konstytucji RP. Kierując się nią, uznał, że mimo utraty mocy obowiązywania tych dekretów, ocena ich konstytucyjności jest możliwa i konieczna ze względu na ochronę podstawowych wolności i praw.
Tym samym orzeczenie to uzyskuje wyjątkowo wysoką rangę nie tylko w wymiarze prawnym, lecz także historycznym i obywatelskim.
Nagroda za działania na rzecz prawa i gospodarki
Anna Streżyńska ukończyła Uniwersytet Warszawski (1994 r.).
Jest prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach krajowego i europejskiego prawa telekomunikacyjnego i mediów, a także krajowego i europejskiego prawa konkurencji i ochrony praw konsumentów.
W okresie od 1995 do 1997 r. pracowała jako wicedyrektor departamentu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Swoją karierę kontynuowała w kancelariach prawniczych. W latach 1998 – 2001 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności, a w latach 2000 – 2001 dyrektorem departamentu w Ministerstwie Łączności.
W okresie od 2001 do 2004 r. pracowała jako dyrektor obszaru badawczego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 2006 – 2012 pełniła obowiązki prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
● UZASADNIENIE
Przewróciła do góry nogami rynek telekomunikacyjny. I zdecydowanie były to zmiany na plus. Doprowadziła do obniżenia kosztów korzystania z telefonów komórkowych. To dzięki niej klienci operatorów komórkowych nie będą już nieświadomie brać udziału w konkursach SMS-owych.
Do jej zasług należy również obniżenie ceny stałych łączy internetowych.
Krzysztof Bień, doradca prezesa NBP:
Anna Streżyńska ma wybitne zasługi dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, który od zawsze cechowała dominująca pozycja najpierw jednego, a później kilku oferentów usług wobec stojących na słabszej pozycji konsumentów. Dzięki jej stanowczej, bezkompromisowej postawie rynek usług telekomunikacyjnych mógł stopniowo przekształcać się w prawdziwy rynek.
Anna Streżyńska stoczyła najpierw zwycięski bój o uwolnienie najpierw rynku telefonii stacjonarnej, a potem internetu. Skutecznie walczyła w imieniu użytkowników o obniżenie cen hurtowych, a w konsekwencji także cen detalicznych w telefonii komórkowej.
Można szacować, że dzięki aktywności Streżyńskiej – w okresie jej kadencji – my wszyscy jako konsumenci zapłaciliśmy o 20 mld złotych mniej za usługi telekomunikacyjne.
Dzięki niższym opłatom niebywale mógł się rozrosnąć cały rynek telekomunikacyjny. Skorzystali więc nie tylko konsumenci, lecz także sfera biznesowa. Komentując wybór kapituły, można powiedzieć, że właśnie tak należy sobie wyobrażać rolę dobrego, skutecznego regulatora rynku ze strony państwa.
Można nawet dodać, że szkoda, iż Anna Streżyńska już zakończyła swoją kadencję.Historia Bona lex i Złotych Paragrafów
Nagrodę Bona lex Dziennik Gazeta Prawna przyznaje od 12 lat, promując najlepsze rozwiązania legislacyjne. Wielokrotnie otrzymywały ją akty prawne, które sprzyjały rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości. Pomysłodawcą nagrody jest Ryszard Pieńkowski, właściciel Grupy INFOR PL, w tym spółki wydającej Dziennik Gazetę Prawną.
W zeszłym roku członkowie kapituły zdecydowali o nieprzyznawaniu nagrody Bona lex.
Uznano, że mimo iż Sejm w 2010 r. uchwalił wiele ustaw, żadna z nich nie zasłużyła na miano dobrego prawa. Dwa lata temu Bona lex przyznano ustawie z 9 stycznia 2009 r. nowelizującej kodeks postępowania cywilnego, która wprowadziła sąd elektroniczny, ustawie o prokuraturze z 9 października 2009 r., która rozdzieliła funkcje prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, oraz ustawie z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
DGP co roku wyróżnia także najlepszych prawników, przyznając im Złote Paragrafy. W zeszłym roku statuetki trafiły do: dr. Gerarda Bieńka, sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Andrzeja Michałowskiego, adwokata, członka Naczelnej Rady Adwokackiej, Tomasza Jandziaka, prokuratora w Opolu zajmującego się przestępczością gospodarczą, Michała Kuleszy, radcy prawnego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego.
Ponadto w zeszłym roku członkowie kapituły Złotych Paragrafów postanowili po raz pierwszy nagrodzić osobę, która ma wybitne zasługi w działalności na rzecz prawa i gospodarki. Jako pierwsza nagrodę w tej dziedzinie odebrała Teresa Korycińska, wicedyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki.
Dwa lata temu nagrodzono prof. Irenę Wiszniewską-Białecką, sędziego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, oraz prokuratorów: Krzysztofa Grzeszczaka, Roberta Tomankiewicza i Marka Kaczmarzyka, którzy rozbili mafię korupcyjną w piłce nożnej.
W poprzednich latach laureatami Złotych Paragrafów byli m.in. prof. Tadeusz Zieliński, Zofia Romaszewska, prof. Marek Safjan, sędzia Jerzy Stępień, sędzia Stanisław Dąbrowski, prof. Leon Kieres, prof. Roman Hauser, Grażyna Kopińska, Program przeciw korupcji, Transparency International Polska – Julia Pitera, prof. Adam Zieliński, prof. Ewa Łętowska, dr Irena Lipowicz, sędzia Barbara Piwnik, prof. Andrzej Zoll.
Skład kapituły nagród Bona lex i Złote Paragrafy
● KRZYSZTOF BIEŃ – doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, wieloletni dziennikarz specjalizujący się w dziedzinie gospodarki.
● MACIEJ BOBROWICZ – w 2010 roku ponownie wybrany na prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych na trzyletnią kadencję, którą to funkcję pełni drugi raz z rzędu. Przez wiele lat działał w samorządzie radców prawnych. Mediator gospodarczy. Specjalizuje się m.in. w prawie gospodarczym, negocjacjach i mediacjach gospodarczych.
● STANISŁAW ZBIGNIEW DĄBROWSKI – od 2010 r. pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędzia Izby Cywilnej tego sądu. W 2004 r. powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, a od 27 marca 2006 r. do 22 marca 2010 r. jej przewodniczący.
● JAROSŁAW GOWIN – od 18 listopada 2011 r. minister sprawiedliwości, senator VI kadencji, poseł na Sejm VI i VII kadencji, publicysta.
● ANTONI GÓRSKI – od marca 2010 r. przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. W 1997 r. został sędzią Sądu Najwyższego. Orzeka w Izbie Cywilnej.
● MAREK KUTARBA – zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy zawodowej skupia się przede wszystkim na tematyce podatkowej.
● ALEKSANDER PROKSA – od 2010 r. dyrektor departamentu prawnego Narodowego Banku Polskiego, doktor nauk prawnych, radca prawny, arbiter i legislator. Przez kilka kadencji nieprzerwanie zajmował stanowisko prezesa Rządowego Centrum Legislacji i sekretarza Rady Ministrów.
● TERESA ROMER – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Wybitny prawnik, znawczyni systemów ochrony praw człowieka. Założycielka Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, przez 18 lat pełniła funkcję prezes tego stowarzyszenia.
● ANDRZEJ SEREMET – od marca 2010 r. pełni funkcję prokuratora generalnego. W czerwcu, lipcu i listopadzie 2008 r. orzekał w Izbie Karnej Sądu Najwyższego jako sędzia delegowany. Przez 13 lat orzekał w najpoważniejszych sprawach karnych o zabójstwa, rozboje i przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym.
● JADWIGA SZTABIŃSKA – redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej. Z wykształcenia prawnik. Ukończyła Master of Business Administration.
● ANDRZEJ ZWARA – Od listopada 2010 r. sprawuje funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Przez wiele lat pracował w licznych komisjach i zespołach przy NRA. Specjalizuje się między innymi w prawie inwestycyjnym, administracyjnym oraz bankowym.