Zmienią się zasady kontroli firm transportowych. Inspektorzy transportu drogowego, którzy zawitają na kontrolę do siedziby przedsiębiorcy, sprawdzą m.in. dane dotyczące pracowników zatrudnionych przynajmniej przez 6 miesięcy. Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie kontroli przewozu drogowego, który przygotowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Nowe druki

Dane o pracownikach zatrudnionych ponad pół roku mają być odnotowane w nowych drukach dotyczących kontroli. Jest to konsekwencja nowelizacji ustawy z 16 września 2011 r. o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 244, poz. 1454), która uzależniła wysokość kar nakładanych na przedsiębiorców od wielkości firmy.
Kryterium jest właśnie liczba kierowców zatrudnionych przez minimum pół roku. I tak np. firma transportowa, która zatrudnia do 10 kierowców, nie może dostać wyższej kary niż 15 tys. zł za wszystkie wykryte w trakcie kontroli nieprawidłowości.
Natomiast w takiej, gdzie zatrudnionych jest od 11 do 50 kierowców, kara może wynieść maksymalnie 20 tys. zł. Tam, gdzie kierowców jest do 250, kara maksymalna może wynieść 25 tys. zł.

Zmiany w formularzu

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem zmieni się też wzór decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.
Pojawi się w nim możliwość odnotowania pobrania kaucji na poczet decyzji o nałożeniu kary od przedsiębiorcy zagranicznego. Związane jest to z tym, że właśnie wspomniana nowelizacja nakazała pobieranie takiej kaucji od zagranicznych przedsiębiorców za naruszenie przepisów.

Ustawa uzależnia wysokość kar od liczby zatrudnionych kierowców

Z uwagi na to, że ustawa wprowadziła obowiązek sprawdzania dokumentów związanych z transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie modyfikowanych, konieczne były też zmiany w formularzu kontroli drogowej.
Dodano w nim rubryki, w których zaznacza się dokumenty skontrolowane w związku z transgranicznym przemieszczaniem GMO czy takie, gdzie wymienia się przepisy związane z przewozem takiego ładunku, zgodnie z którymi powinien on następować.

Etap legislacyjny
Projekt