Gaz łupkowy daje nadzieję na obniżenie w przyszłości rachunków dla odbiorców. Stwarza też szanse na rozwój działalności biznesowej dla przedsiębiorstw. Jaką koncesję muszą uzyskać firmy zainteresowane poszukiwaniem lub rozpoznawaniem tego gazu?
Reklama
Wojciech Bigaj, radca prawny w Kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz
Kwestie te reguluje art. 21 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z tym przepisem uzyskania koncesji wymaga działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin (wskazanych w art. 10 ust. 1 tej ustawy), wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów.
We wspomnianym art. 10 ust. 1 ustawy wymienione są m.in. złoża węglowodorów, przez które należy rozumieć ropę naftową, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, a także metan występujący w złożach węgla kamiennego (z wyjątkiem metanu występującego jako kopalina towarzysząca).
Koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin udziela minister środowiska. Przyznaje ją na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy. Koncesja określa rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności, a także przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność.
Jak wynika z art. 31 ust. 2 wspomnianej ustawy, powierzchnia terenu objętego koncesją na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny nie może przekroczyć 1200 km kw. Ponadto w koncesji wskazuje się czas jej obowiązywania i termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności.
Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny określa też cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, a także zakres i harmonogram przekazywania informacji geologicznych i próbek uzyskanych w wyniku wykonywania robót geologicznych. Ponadto w koncesji określa się opłaty za wykonywanie przewidzianej w niej działalności. W koncesji może również ustalić inne wymagania.