Zgodnie z obowiązującymi przepisami o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115 z późn. zm.) – dalej u.p.p.s.k., tylko do końca tego roku zadłużone gospodarstwa domowe mogłyby korzystać z preferencyjnych warunków przy dokonywaniu całkowitej spłaty kredytu z tzw. starego portfela.
W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pojawił się jednak projekt założeń nowelizacji tego aktu.
Resort chce, aby opisywane preferencje funkcjonowały do 31 grudnia 2017 r. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, aby skorzystać z umorzenia zadłużenia (chodzi o 70 proc. odsetek), do końca 2012 roku trzeba by spłacić całość kredytu wraz z pozostałymi odsetkami.

73,7 tys. gospodarstw domowych korzysta z pomocy państwa przy spłacie kredytów z tzw. starego portfela

– Chodzi przede wszystkim o książeczki mieszkaniowe prowadzone przez bank PKO BP, które były dość popularne przed okresem transformacji.
Ustawa dlatego dotyczy praktycznie tylko banku PKO BP, który jest instytucją obsługującą wypłatę premii gwarancyjnych – wyjaśnia Bartosz Miszkurka, szef zespołu nieruchomości w Deloitte Legal.
Z tego typu pomocy można uzyskać, jak podają statystyki, średnio około 6 tysięcy zł premii gwarancyjnej. Ustawa ma zastosowanie do kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe przed 1992 r.
– Były to najprawdopodobniej duże kwoty, a ze względu na dewaluację wartości złotego i inne zjawiska po transformacji dług nadal się utrzymuje – wskazuje Bartosz Miszkurka.

Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe