Długotrwali rezydenci mają w państwach członkowskich takie samo prawo dostępu do pieniędzy na dodatki mieszkaniowe jak obywatele Unii Europejskiej.
Uregulowania krajowe, a nawet regionalne, traktujące inaczej obywateli państw trzecich mieszkających legalnie na ich terytorium, są niezgodne z prawem Unii.
Tak orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości. Sąd włoskiej prowincji Bolzano zwrócił się bowiem o ustalenie, czy można w UE stosować dwie pule środków na dopłaty do czynszu – dla obywateli własnych i obcych.
Pieniądze należące do tej drugiej grupy z zasady wyczerpują się bowiem szybciej.
TS podkreślił, że Unia uznaje prawo do równego traktowania beneficjentów pomocy mieszkaniowej.
Zasada dotyczy więc i tych, którzy legalnie, nieprzerwanie mieszkają we Wspólnocie przez 5 lat, mają tu dochody i ubezpieczenie zdrowotne.
W każdym jednak spornym przypadku do sądu krajowego należy ocena, czy dodatek mieszkaniowy należy do dziedzin objętych zasadą równości, wyrażoną w dyrektywie o obywatelach państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi.
Sąd krajowy zawsze ocenia też, czy dopłaty do czynszu stanowią świadczenie podstawowe. Pojęcia te definiują bowiem krajowe systemy prawa. Tyle że muszą i przy tej okazji respektować normy unijne.

Wyrok TS w sprawie C-571/10