Ministerstwo Finansów nie chce obniżenia opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Budżet straciłby ponad 10,6 mln zł.
Obniżenie opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) z 500 zł do 100 zł – taki prezent chciało sprawić przedsiębiorcom Ministerstwo Sprawiedliwości.
Wszystko jednak wskazuje na to, że na wejście w życie takich zmian polski biznes będzie musiał poczekać przynajmniej do następnego roku.

Obowiązkowi głoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podlegają wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące spółek:
● z ograniczoną odpowiedzialnością,
● akcyjnych,
● komandytowo-akcyjnych,
● komandytowych,
● partnerskich,
● jawnych.

Dobry kierunek

Propozycja obniżenia opłaty pojawiła się w projekcie nowelizującym rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania cen numerów MSiG i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
– Kierunek zmian zaproponowany przez ministerstwo jest bardzo dobry. Opłaty przedsiębiorców powinny oczywiście pokrywać koszty prowadzenia i wydawania Monitora, nie mogą jednak być dodatkowym źródłem dochodu dla instytucji państwowych – mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.
Obniżka proponowana przez resort jest bardzo znacząca, bo wyniesie aż 400 zł.

Ogłaszać w MSiG należy również wpisy dotyczące:
● spółdzielni,
przedsiębiorstw państwowych,
● innych podmiotów funkcjonujących w obrocie cywilnoprawnym.


– To z pewnością byłoby duże odciążenie, zwłaszcza dla małych przedsiębiorców. Wpłynęłoby także na bezpieczeństwo obrotu, które zależy m.in. od tego, czy firmy publikują wymagane przez prawo informacje – tłumaczy Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Sprzeciw MF

Radość z planowanych przez MS zmian może się jednak okazać przedwczesna, gdyż wprowadzeniu ich w życie sprzeciwiło się Ministerstwo Finansów.
W trakcie konsultacji wskazało, że zmiana mogłaby w istotny sposób wpłynąć na wykonanie ustawy budżetowej w roku 2012.
W zakresie obniżenia opłaty projekt ma bowiem wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a więc jeszcze w tym roku.

Opłaty za ogłoszenie wpisu w MSiG są stałe i wynoszą:
● 500 zł – za ogłoszenie pierwszego wpisu,
● 250 zł – za ogłoszenie kolejnych wpisów.

Resort finansów przypomniał, że – zgodnie z prognozami MS – obniżenie opłaty spowodowałoby spadek dochodów budżetowych o ponad 10,6 mln zł.
A tego w budżecie nie zaplanowano, gdyż – jak pisze Ministerstwo Finansów – minister sprawiedliwości zapewniał w zeszłym roku, że „wejście w życie ustawy o redukcji niektórych obowiązków administracyjnych nie powinno spowodować zmniejszenia wpływów do budżetu państwa, związanych z działalnością biura ds. wydawania MSiG”.
I jednocześnie wnioskował o zwiększenie w części budżetu „sądy powszechne” prognozowanych w roku 2012 dochodów o kwotę 20 mln zł. Tak więc, zdaniem resortu finansów, projekt rozporządzenia jest sprzeczny z wcześniejszymi deklaracjami MS i z tych względów musi zostać zaopiniowany negatywnie.
Jednak zdaniem Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, nie wszystko jeszcze stracone.
– Można tutaj zastosować salomonowe rozwiązanie i zmienić datę wejścia w życie rozporządzenia na 1 stycznia 2013 r. Wówczas resort finansów nie mógłby już się wykręcać tym, że nie zaplanował tych zmian w budżecie – proponuje.
Omawiany projekt, oprócz planów dotyczących zmiany wysokości opłaty, zawiera również inne rozwiązania. Najważniejszym z nich jest rezygnacja z wydawania MSiG w formie papierowej. Po wejściu w życie zmian monitor będzie dostępny jedynie w formie elektronicznej w formacie PDF

Etap legislacyjny
Projekt znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych