Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów projekt przewiduje zmiany, na które czeka bardzo wiele osób - mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. - Po wejściu w życie nowych regulacji wnioski do KRK będzie można składać przez Internet - dodaje.

Oto główne zmiany zawarte w przyjętym dzisiaj przez Radę Ministrów projekcie (projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym):

- umożliwienie składania wniosków i zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji z Rejestru,

- wyraźne wskazanie, że KRK może być prowadzony w systemie teleinformatycznym,

Reklama

- uzupełnienie zakresu przedmiotowego karty rejestracyjnej o informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 - w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,

- uzupełnienie przedmiotowego zakresu zawiadomień o zmianach ewidencyjnych przekazywanych do KRK przez organy wykonujące orzeczenia w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe o informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności,

Reklama

- wyraźne wskazanie w ustawie możliwości przekazywania do KRK zawiadomień o zmianach ewidencyjnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych.

Przyjęty dzisiaj projekt dostosowuje polskie przepisy do regulacji europejskich.

- Celem europejskich regulacji, dotyczących współpracy pomiędzy rejestrami karnymi jest usprawnienie wymiany informacji z rejestrów karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a tym samym zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej wysokiego poziomu ochrony w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - tłumaczy Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Projekt zawiera regulacje mające dostosować przekazywanie informacji pomiędzy KRK a rejestrami karnymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej do zasad wymiany informacji w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (system ECRIS). W projekcie zawarte zostały również przepisy regulujące sposób przetwarzania danych o osobach skazanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały przekazane Krajowemu Rejestrowi Karnemu oraz sposób wykorzystywania tych danych w krajowych postępowaniach karnych, administracyjnych i wszelkich innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw szczególnych, wyznaczających uprawnienia do uzyskania informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 decyzji ramowej, państwa członkowskie zobowiązane zostały do podjęcia niezbędnych środków do zapewnienia zgodności swoich systemów prawnych z decyzją ramową w terminie do 27 kwietnia 2012 r.

30 maja 2008 r., pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (jako Instytucją Pośredniczącą) a Ministerstwem Sprawiedliwości zawarta została umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla Projektu "Rozbudowa dziedzinowej platformy elektronicznej MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych w portalu dostępowo - informacyjnym (dostęp elektroniczny do wydziałów ksiąg wieczystych, które prowadzą księgi wieczyste w formie elektronicznej, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego)".

Proponowane zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym mają stanowić podstawę dla realizacji III etapu projektu.

Wniosek o dofinansowanie III etapu projektu został przekazany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 28 stycznia 2011 r., a koszty wdrożenia projektowanych zmian objętych wnioskiem o dofinansowanie wynoszą 6 498 030 zł.

W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w ramach wskazanej powyżej sumy wydatków kwota 5 523 326 zł (85% sumy wydatków) byłaby finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zatem koszty, które w celu wdrożenia projektu musiałby w takim przypadku ponieść budżet państwa, wynoszą 974 704 zł.

Przewiduje się, że większość projektowanych zmian wejdzie w życie w dacie określonej w art. 13 ust. 1 decyzji ramowej, to jest 27 kwietnia 2012 r. Oprócz przepisów dotyczących implementacji decyzji ramowej oraz decyzji ECRIS w dacie tej wejdzie w życie szereg dalszych regulacji zawartych w projekcie. Zmiany dotyczące składania wniosków i zapytań o udzielenie informacji z KRK drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie tą drogą informacji z Rejestru wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Jedynie regulacja dotyczące kwestii zatarcia skazań przez sądy państw obcych wejdzie w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia. Wynika to z faktu, że art. 107a k.k., z którym wiąże się ta propozycja, wszedł już w życie.

Do projektu ustawy dołączone zostały projekty rozporządzeń wykonawczych Ministra Sprawiedliwości:

- w sprawie sposobu i trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych doręczanych drogą elektroniczną,

- w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień,

- w sprawie wykazu kodów używanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych oraz sposobu ich zastosowania,

- w sprawie określenia wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.