Od 3 maja 2012 r. komornik będzie przyjmował papiery wartościowe, które należą do dłużnika, aby w ten sposób zabezpieczyć roszczenia wierzyciela. Taką możliwość przewiduje przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt rozporządzenia w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym.
Reklama

Archaiczne sposoby

Wprowadzając tę możliwość, minister sprawiedliwości rozszerzy dotychczasowy katalog zabezpieczeń w postępowaniu egzekucyjnym, który teraz obejmuje tylko zabezpieczenie w gotówce złożone do rąk komornika albo wpłacone na wskazany przez niego rachunek lub w postaci przekazanej mu książeczki oszczędnościowej.
– Dotychczasowe sposoby zabezpieczenia są archaiczne, nie odpowiadają potrzebom współczesnego obrotu finansowego oraz stosunkom społeczno-gospodarczym – przekonuje Patrycja Loose, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości
Opinię tę podziela Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Jego zdaniem przyjęcie papierów wartościowych od dłużnika na zabezpieczenie w postępowaniu egzekucyjnym będzie korzystne przede wszystkim dla osób działających na rynku papierów wartościowych, a nieposiadających gotówki zgromadzonej na rachunku bankowym.

Protokół z zajęcia

Projekt przewiduje, że przyjęte tytułem zabezpieczenia papiery wartościowe komornik będzie musiał złożyć niezwłocznie w banku, a z czynności przyjęcia papierów sporządzić protokół.
Musi w nim oznaczyć miejsce i czas czynności, strony i osoby uczestniczące w czynności, a także zawrzeć sprawozdanie z przebiegu czynności, wnioski i oświadczenia obecnych, wzmiankę o odczytaniu protokołu, podpisy obecnych, a nawet wzmiankę o braku podpisów.
Oprócz tego w protokole powinny zostać podane informacje pozwalające zidentyfikować zajęte papiery wartościowe oraz bank, w którym zostaną złożone. Projekt przewiduje, że zabezpieczenie stanie się skuteczne dopiero z chwilą podpisania protokołu przez komornika.
Komornik, który przyjmie zabezpieczenie w papierach wartościowych, powinien zawiadomić o tym wystawcę, remitenta i emitenta tego papieru.
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości wejdzie w życie w tym samym dniu co ustawa z 16 września 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 381).

Etap legislacyjny
Wejdzie w życie 3 maja 2012 r.