Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało procedury ułatwiające podział i łączenie spółek. Zmiany mają zapewnić również ochronę praw wierzycieli, aby nowo utworzona spółka nie przejęła tylko długów bez ich kapitału na pokrycie.
Polska musi dostosować obowiązujące przepisy do kilku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczą spółek prawa handlowego. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało już projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych, który wykona te dyrektywy.
Po wdrożeniu ich nastąpi dalsze złagodzenie procedur wykorzystywanych podczas łączenia i dzielenia spółek. Będzie to miało miejsce tylko wówczas, gdy wszyscy akcjonariusze spółek uczestniczących w podziale lub w połączeniu wyrażą zgodę na zwolnienie z wymogów stosowanych dotychczas przy prowadzeniu tych procesów.
– Przepisy unijne przewidują również wzmocnienie ochrony wierzycieli, ponieważ chcą wprowadzić ich sądową ochronę – tłumaczy adwokat Maciej Lipiec z Kancelarii Adwokackiej.

Zwiększenie ochrony

Wprawdzie przepisy o łączeniu się spółek ujęte w kodeksie spółek handlowych regulują uprawnienia wierzycieli oraz odpowiedzialność za zobowiązania przypisane w planie podziału spółce przejmującej lub powstającej na nowo, to jednak ochrona wierzycieli – zdaniem autorów projektu – powinna być większa.
Większą ochroną zostaną objęci wierzyciele łączącej się spółki, którzy zgłoszą swoje roszczenia w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie będzie zagrożone, gdy dojdzie do połączenia. Projekt przewiduje, że będą mogli domagać się zabezpieczenia roszczeń przez sąd właściwy dla siedziby spółki przejmujące albo nowo zawiązanej. Z żądaniem występują wierzyciele, gdy nie doszli do porozumienia z łączącą się spółką, a zabezpieczenie nie zostało jeszcze ustanowione przez spółkę przejmującą albo nowo zawiązaną.
– Projekt nie wprowadza tutaj żadnych terminów na uzyskanie zabezpieczenia. Natomiast obecnie obowiązujący art.496 par. 2 k.s.h. przewiduje na zgłaszanie roszczeń przez wierzycieli termin 6 miesięcy – mówi adwokat Maciej Lipiec.

Zgłoszenie roszczeń

Z kolei przy dzieleniu się spółek i przejmowaniu ich wierzycie powinni zgłosić swoje roszenia w okresie między dniem ogłoszenia planu podziału a dniem ogłoszenia. W tym czasie powinni też uprawdopodobnić, że uregulowanie roszczeń jest zagrożone przez podział. Dopiero po spełnieniu tych wymogów będą mogli domagać się, aby sąd właściwy według siedziby spółki dzielonej lub przejmującej udzielił zabezpieczenia ich roszczeń. Uprawnienia takie będą przysługiwały im tylko wówczas, gdy spółka uczestnicząca w podziale nie zabezpieczyła ich roszczeń.
Projekt przewiduje także różnego rodzaju ułatwienia przy łączeniu się spółek. Jeśli wszyscy wspólnicy tych spółek zechcą uczestniczyć w łączeniu, to nie trzeba będzie sporządzać sprawozdania, badać planu przez biegłego, sporządzać opinii – przewiduje projekt Ministerstwa Sprawiedliwości.
Kolejne ułatwienie zaproponowane przez autorów projektu dotyczy odstąpienia od badania przez biegłego rewidenta sprawozdania założycieli w odniesieniu do wkładów niepieniężnych. Chodzi o wkłady obejmujące zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, o ile ich wartość była ustalana według średniej oceny ważonej, po której stały się one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Musiało to jednak mieć miejsce w okresie sześciu miesięcy, który poprzedzał dzień wniesienia wkładu.