Kontrole budynku oraz prowadzenie książki obiektu to zadania zarządcy i właściciela budynku. Za ich niewypełnienie grozi m.in. grzywna.
Właściciel i zarządca nieruchomości niewywiązujący się z zadań, które nakłada na niego prawo budowlane, naraża się na odpowiedzialność cywilną oraz karną.
Każdy bowiem, kto nie spełni obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych (najwięcej może być to 360 stawek dziennych grzywny) o wartości od 10 zł do 2 tys. zł jedna, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.