Do budowy wjazdu, drogi czy parkingu w pasie drogowym konieczne jest zezwolenie zarządcy drogi. Jest ono wydawane tylko na czas określony.
Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy składać w kancelarii zarządu dróg w danej miejscowości.

Jakie dokumenty złożyć

Chcąc rozpocząć prace budowlane, należy pamiętać o następujących dokumentach: projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót, zaopiniowanym przez policyjny wydział ruchu drogowego pozwoleniu na budowę lub potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia remontu przez właściwy organ opinii komunikacyjnej oraz uzgodnionym z zarządcą drogi projekcie drogowym. W przypadku gdy wnioskodawca nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów, zostanie wezwany do ich uzupełnienia, co jednak wydłuża czas rozpatrzenia wniosku.
Pozwolenie na zajęcie pasa drogi jest konieczne również wtedy, gdy chcemy wyremontować elewację budynku przyległego do ciągu komunikacyjnego. Gdy zajmujemy pas drogowy pod rusztowanie czy choćby daszek zabezpieczający – składamy tylko wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót zatwierdzony przez policję oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia remontu przez właściwy organ.
Po robotach, podczas odbioru terenu, może też być konieczne uzyskanie protokołu odbioru zieleni (uzyskuje się go we właściwym dla spraw utrzymania zieleni wydziale magistratu). Ma on wykazać przywrócenie klombów czy trawników do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym jego rozpatrzenie przed terminem rozpoczęcia inwestycji, uwzględniając przy tym, że ze strony urzędu w praktyce czeka się do jednego miesiąca.

Co jest w zezwoleniu

Zezwolenie wydaje się na czas określony. Warto pamiętać, że w zezwoleniu określone zostają m.in. cel, okres i powierzchnia zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za jego zajęcie, w tym także sposób jej uiszczenia. Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni, liczby dni zajmowania pasa oraz stawki za zajęcie jednego metra, określonej uchwałą rady danej miejscowości.