Projekt zasad etyki zawodowej prokuratorów

Przygotowany przez Krajową Radę Prokuratury (KRP) projekt zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów zawiera regulacje, które ograniczają konstytucyjne wolności i prawa osób wykonujących ten zawód – twierdzi Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP (ZZPiPP RP).

Jego przedstawicieli najbardziej bulwersuje zasada, zgodnie z którą śledczy w każdej sytuacji ma obowiązek korzystać oszczędnie z konstytucyjnej wolności słowa.

„To postanowienie projektu traktować chyba należy jako próbę powrotu do minionych, zdawałoby się, czasów cenzury” napisali w opinii przesłanej do przewodniczącego KRP Edwarda Zalewskiego.

Prokuratorzy zbulwersowani

I oceniają ten punkt jako szokujący i bulwersujący. Nazywają go nieporozumieniem i wskazują, że rażąco narusza on „fundamentalną dla każdej szanującej się demokracji i posiadającą zakotwiczenie konstytucyjne i w prawie międzynarodowym zasadę wolności słowa”.

Sprzeciw członków związku budzi również zakaz demonstrowania poglądów politycznych. Wskazują oni na art. 54 ust. 1 konstytucji, który stanowi, że „każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (...)”. W opinii przywołują także akty prawa międzynarodowego, w tym Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych podpisany w Nowym Jorku, a ratyfikowany przez Polskę.

– Zarówno w naszej konstytucji, jak i w ratyfikowanych przez Polskę umowach międzynarodowych ustawodawca używa zaimka „każdy”, gdy mówi o prawie do posiadania własnych poglądów – wskazuje prokurator Jarosław Hajducki, przewodniczący rady okręgowej ZZPiPP RP w Elblągu.

Jego zdaniem nie tylko przepisy projektowanego zbioru zasad etyki budzą wątpliwości co do zgodności z ustawą zasadniczą.

Nowe zasady etyki budzą wątpliwości co do zgodności z konstytucją

– Należy się zastanowić, czy ustawa o prokuraturze w zakresie, w jakim mówi o zakazie przynależności prokuratora do partii politycznej oraz zakazie brania udziału w każdej działalności politycznej, nie jest sprzeczna z naszą ustawą zasadniczą i aktami międzynarodowymi – mówi Jarosław Hajducki.