Po uzyskaniu nakazu zapłaty firma wniosła o zasądzenie zwrotu kosztów związanych z postępowaniem zabezpieczającym. Sąd Okręgowy we Wrocławiu uczynił to, ale w ograniczonym zakresie. Nie uwzględnił wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym.

Uznał bowiem, że są to normalne koszty wliczane do kosztów postępowania sądowego (głównego) i nie można ich dochodzić odrębnie, a ponadto nie obejmuje ich rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2002 r., nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który rozpoznawał zażalenie na to postanowienie, przyznał rację przedsiębiorcy.

– Prawidłowo wskazuje powódka, że postępowanie zabezpieczające, aczkolwiek związane z postępowaniem głównym, nie stanowi jego części i może toczyć się niezależnie od postępowania sądowego.

Koszty związane z tym postępowaniem mogą przy tym powstać już po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie tj., gdy takowym orzeczeniem jest nakaz zapłaty, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, czy wyrok sądu gospodarczego stanowiący tytuł zabezpieczenia – napisał w uzasadnieniu postanowienia przewodniczący składu orzekającego Jan Gibiec.

Sąd nie miał wątpliwości, że koszty postępowania zabezpieczającego obejmują wszelkie ponoszone w nim opłaty i wydatki, a zatem również koszty zastępstwa procesowego.

– To, że rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych nie przewiduje odrębnego uregulowania wynagrodzenia za czynności podejmowane w toku postępowania zabezpieczającego, samo przez się nie może stanowić o tym, że za czynności takowe w określonych sytuacjach (takich jak w rozpatrywanej sprawie, gdy kosztów udziału pełnomocnika w postępowaniu zabezpieczającym nie uwzględniono w orzeczeniu kończącym sprawę) wynagrodzenie się nie należy. 

Przepisy owego rozporządzenia nie zawierają zamkniętego katalogu czynności radców prawnych, za które należy się opłata.

Treść par. 5 tego rozporządzenia wyraźnie wskazuje, że wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju – wyjaśnił sędzia przewodniczący.