Takie wnioski płyną z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącego przetargu na budowę i modernizację wodociągów w Radomiu. Zdaniem konkurencji konsorcjum, które go wygrało, powinno zostać wykluczone, gdyż nie spełniło warunku dotyczącego doświadczenia.

Skład orzekający przyznał rację odwołującej się firmie. Jego zdaniem zamawiający nie mógł uwzględnić referencji dotyczących rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Łodzi.

– Na podstawie złożonych dokumentów nie można było stwierdzić, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Za dokument potwierdzający należyte wykonanie nie może być uznana opinia referencyjna z 2009 r.

Okres realizacji robót został określony od 27 sierpnia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r., dlatego też opinia wystawiona w trakcie realizacji robót, przed ich ukończeniem, nie może potwierdzać, że roboty te zostały prawidłowo ukończone – zauważył w uzasadnieniu wyroku przewodniczący składu orzekającego Bogdan Artymowicz.

Konsorcjum dodatkowo przedłożyło także pismo inżyniera kontraktu, wystawione 15 lutego 2011 r. Wynikało z niego, że 31 stycznia 2011 r. zostały wydane świadectwa przejęcia dla wszystkich elementów robót. 

To jednak, zdaniem KIO, również nie potwierdza należytego wykonania inwestycji.

– Fakt, że wystawiono świadectwa przejęcia, nie wskazuje, iż wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zauważył przewodniczący.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 408/12