Zgodnie z przepisami odbiorcy mają obowiązek sfinansowania jedynie budowy przyłącza oraz pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego. A zatem przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne niesłusznie żąda od naszych czytelników dodatkowych opłat. W dalszych pertraktacjach z przedsiębiorstwem warto odwołać się do najnowszych decyzji UOKiK.

Z podobnym problemem borykali się na przykład mieszkańcy gminy Kostrzyń w województwie wielkopolskim. Po interwencji UOKiK zakład wodociągowy wycofał się z pobierania dodatkowych opłat. O skali zjawiska świadczy to, że prezes UOKiK od początku roku interweniowała aż 23 razy z powodu naruszenia przepisów przez przedsiębiorców działających na rynkach wodociągowo-kanalizacyjnych w zachodniej Polsce.

Zastrzeżenia dotyczyły m.in.:

● obciążania kontrahentów kosztami napraw wodomierza głównego, podczas gdy zgodnie z przepisami koszt nabycia, zainstalowania oraz utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo kanalizacyjne,

● żądania opłat za wydanie warunków technicznych z tytułu przyłączenia, za uzgodnienie projektu budowlanego sieci i przyłączy oraz za odbiór techniczny instalacji wodociągowych lub kanalizacyjnych, gdy tymczasem przepisy nie przewidują opłat za te czynności,

● wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa w przypadku ograniczenia i wstrzymania dostaw wody i odbioru ścieków niezależnie od okoliczności, a zgodnie z prawem to przedsiębiorca odpowiada za sytuację powstałą z jego winy.

Podstawa prawna

Art. 5 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.).