Generalny wykonawca, który buduje obiekt na podstawie umowy o roboty budowlane, może powierzyć podwykonawcy wykonanie pewnego zakresu zaplanowanych prac. Czy jednak taka współpraca uzależniona jest od spełnienia określonych warunków?
Tak. Generalny wykonawca musi ustalić w umowie z inwestorem zakres robót wykonywanych przy pomocy podwykonawców. Inwestor może zgodzić się na zaproponowanego podwykonawcę lub zgłosić w terminie 14 dni na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie do przedłożonej mu przez generalnego wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. Jeżeli inwestor nie dokona zgłoszenia w tym terminie, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. Zgoda inwestora może zostać wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny. Jeśli podwykonawca sam chciałby powierzyć wykonanie części robót innemu podwykonawcy, to do zawarcia takiej umowy wymagana jest zgoda udzielona nie tylko przez inwestora, ale także przez generalnego wykonawcę. Do wyrażenia zgody stosuje się te same zasady, które dotyczą umowy generalnego wykonawcy z podwykonawcą.
Rozwiązania te są niezbędne do wprowadzenia zasady solidarnej odpowiedzialności. Gdy część robót jest wykonywana przez podwykonawcę, powstaje solidarna odpowiedzialność inwestora, wykonawcy i każdego podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podmiotowi, który wykonał powierzone roboty jako podwykonawca. Oznacza to, że podwykonawca może żądać wynagrodzenia za wykonane roboty od każdego z tych podmiotów łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna.
Umowę z podwykonawcą należy zawrzeć w formie pisemnej. Niezachowanie wymaganej formy skutkuje nieważnością umowy. Ponadto strony umowy zostały ograniczone w zakresie kształtowania jej treści. Za nieważne zostaną uznane wszelkie postanowienia umowne uchylające solidarną odpowiedzialność wobec podwykonawców czy znoszące wymóg zachowania formy pisemnej dla umowy z podwykonawcą.