Rozpoczynając działalność, należy m.in. wybrać nazwę dla przedsiębiorstwa. Czy nieprawidłowe oznaczenie przedsiębiorstwa, które utrudnia jego zidentyfikowanie, może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji zagrożony odpowiedzialnością cywilną?
ikona lupy />
Maciej Szermach, adwokat, partner w Kancelarii BSO Prawo & Podatki
Tak. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie np. firmy, nazwy, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego do oznaczenia innego podmiotu gospodarczego.
Przepis ten dotyczy nie tylko wykorzystania w oznaczeniu swojego przedsiębiorstwa znaków towarowych zarejestrowanych wcześniej przez inne podmioty, ale również jakichkolwiek oznaczeń, z których inni przedsiębiorcy korzystali wcześniej, np. znaku graficznego lub rysunku nigdzie niezgłoszonego.
Przy dokonywaniu oznaczenia swojego przedsiębiorstwa konieczne jest zatem poznanie danego rynku i wybranie takich oznaczeń, które dostatecznie odróżnią je od innych podmiotów na tym samym rynku.
Czyn nieuczciwej konkurencji nie musi być bowiem dokonany z winy umyślnej – może on być popełniony również nieumyślnie lub w sposób niezawiniony.
Stosownie do art. 18 wskazanej ustawy w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia w odpowiedniej formie.
Ma też prawo domagać się naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych, a także zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub z ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
Ponadto sąd może orzec zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania np. wyrobów bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji.