Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje obowiązek prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy w jego obecności lub w obecności osoby przez niego upoważnionej. Czy zatem można kontrolować firmę np. podczas wyjazdu służbowego tych osób?
Agata Okorowska, radca prawny z Kancelarii Prawnej Law-Taxes.pl we Wrocławiu
Tak. Z przepisów wynika, że podczas wyjazdu służbowego czy urlopu przedsiębiorcy lub osób zarządzających spółką można w niej prowadzić kontrolę. Na taką okoliczność przedsiębiorca powinien ustanowić osobę, która będzie upoważniona do udziału w czynnościach kontrolnych.
Niewyznaczenie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny nie niższą niż 1 tys. zł (art. 601 par. 7 kodeksu wykroczeń).
Zatem w razie nieobecności przedsiębiorcy bądź osoby upoważnionej do jego reprezentowania kontrolę można prowadzić w obecności innego pracownika firmy, którego można uznać za osobę umocowaną do dokonywania czynności prawnych.
Oprócz tego kontroli można dokonać w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
Należy też zwrócić uwagę na art. 80 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Stanowi on, że kontrola może odbyć się pod nieobecność przedsiębiorcy czy osoby przez niego upoważnionej, na mocy ratyfikowanych umów międzynarodowych, gdy jej prowadzenie jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.
Kontrolę można też przeprowadzić, gdy jest to niezbędne do przeciwdziałania m.in. popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia albo zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy odbywa się ona na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
Jednocześnie warto podkreślić, że naruszenie przez inspektorów prawa przedsiębiorcy do udziału w czynnościach kontrolnych stanowi podstawę złożenia przez niego skargi do organu podejmującego kontrolę. Powoduje to jej wstrzymanie co najmniej do czasu wydania postanowienia w sprawie odstąpienia od kontroli lub kontynuowania jej.